Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HÀM LƯỢNG ĐẠM (N) TỔNG SỐ TRONG ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI HÀM LƯỢNG ĐẠM (N) TỔNG SỐ TRONG ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

Trần Thị Mai Anh1*, Nguyễn Văn Dũng1, Vũ Thị Thanh Thủy1, Dương Anh Quân2, Nguyễn Thu Thùy1, Hoàng Hữu Chiến1

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

2 Khoa trắc địa – Bản đồ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội

* Email: tranthimaianh@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nước trong đất có xu hướng mất cân bằng dưới hai kịch bản biến đổi khí hậu (RCP 4.5 và RCP 8.5). Nghiên cứu được thực hiện nhằm dự báo hàm lượng đạm tổng số trong đất ở tương lai. Kết quả cho thấy: Các chỉ tiêu tính chất đất có sự khác biệt lớn giữa các nhóm đất và giữa các tầng đất. Chỉ số cân bằng nước giảm mạnh từ 894.4 mm còn -507.0 mm ở kịch bản RCP 4.5 và -505.1 mm ở kịch bản RCP 8.5 trong giai đoạn 2070 – 2100. Nguyên nhân được xác định là do số lượng các trận mưa lớn tăng lên vào mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12) trong khi lượng mưa trung bình năm giảm mạnh. Điều này gây ra sự mất hàm lượng đạm (N) trong đất, đặc biệt trong giai đoạn có mưa lớn. Lượng đạm mô hình hóa bị rửa trôi lớn nhất vào khoảng 90 kg/ha trong vụ thu đông (từ cuối tháng 8 tới tháng đầu tháng 11) dưới cả kịch bản RCP 8.5 và RCP 4.5. Tuy nhiên, lượng đạm tổng số trong đất trung bình cả năm dưới cả hai kịch bản biến đổi khí hậu lại giảm đi so với giai đoạn trong quá khứ (2000 – 2014).

Từ khóa: đạm tổng số, kịch bản biến đổi khí hậu, mưa lớn.

 

SUMMARY

Assessing the impact of climate change on total nitrogen (N) in soil
in Thai Nguyen province, Vietnam

Tran Thi Mai Anh1, Nguyen Van Dung1, Vu Thi Thanh Thuy1, Duong Anh Quan2, Nguyen Thu Thuy1, Hoang Huu Chien1

1Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

2Faculty of Geomatics and Land administration, Hanoi University of Mining and Geology

 

The water content in soil intends to lose the balance under two climate change scenarios (RCP 4.5 và RCP 8.5). The study aims at predicting the total N content leaching in soil in the future. The results reveal that the balance water index significantly reduces from 894.4 mm to -507.0 mm under RCP 4.5 and -505.1 mm under RCP 8.5 during the period of 2070 – 2100. The main reason is pointed out that the heavy rain events increase while the average of annual amount rainfall decreases. It leads to the nitrogen (N) content in soil is more and more leaching than in the past, particularly during the heavy rain period. The number of nitrogen loss is simulated about 90 kg/ha in the autumn-winter crop season under both climate change scenarios RCP 8.5 và RCP 4.5. Nevertheless, the average of N content in soil under both climate change scenarios decreases in comparison with the past period (2000 – 2014).

Keywords: nitrogen, climate change scenarios, heavy rain.

 

Người phản biện: GS.TS. Đặng Văn Minh

Email: minhdv@tnu.edu.vn

Ngày nhận bài: 24/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374