Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY CARBON TRONG ĐẤT RỪNG TRÀM TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU

ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY CARBON TRONG ĐẤT RỪNG TRÀM TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ, CÀ MAU

Lê Tấn Lợi 1, Nguyễn Ngọc Duy1, Nguyễn Tấn Truyền2

1 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ Email: ltloi@ctu.edu.vn

2 Phòng Khoa học & HTQT, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá sự tích lũy carbon (C) trong đất rừng tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau được tiến hành trên 2 kiểu rừng trồng có lên liếp và không lên liếp, mỗi kiểu rừng chọn 2 độ tuổi cây 10 và 15 năm tuổi. Đối với mỗi độ tuổi tiến hành khoan và thu mẫu đất ở độ sâu 100 cm được chia thành 5 tầng đều nhau. Phương pháp phân tích hóa học và thống kê sinh học được áp dụng để phân tích và xử lý các mẫu đất thu được. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất đất như: pH, EC, dung trọng biến động không nhiều, chỉ có EC và dung trọng là có tương quan khá chặt với % C tích lũy trong đất. % C và tổng lượng C tích lũy giữa 2 tuổi rừng và 2 kiểu trồng gần như không khác biệt. Tuy nhiên, giữa các độ sâu thì có khác biệt và hàm lượng giảm dần theo độ sâu. Chỉ có tuổi 10 có khác biệt giữa 2 kiểu trồng lên liếp và không lên liếp. Rừng tràm trồng trên liếp có xu hướng tích lũy C cao hơn kiểu trồng không lên liếp.

Từ khóa: Cà Mau, rừng tràm (Melaleuca cajuputy), tích lũy carbon, U Minh Hạ.

 

Evaluating carbon accumulation in soils of the Melalueca cajuputi forest at U Minh Ha National Park, Ca Mau province

Le Tan Loi1, Nguyen Ngoc Duy1, Nguyen Tan Truyen2

1 Land Resources Department, College of Environment & Natural resources, Can Tho University

2 Department of Science & International Cooperation, U Minh Ha National Park, Ca Mau Province

 

SUMMARY

The study aims at evaluating the carbon accumulation in soils of the Melaleuca cajuputi forests at National Park of U Minh Ha, Ca Mau province. The study was designed on two planting types as within the bed and without the bed, on each type devided into two level of age with 10 and 15 years old. On each level of age, the soil samples were collected at five horizons within 1m soil profile. The methods of chemical analysis and statistical analysis were used to analyse the soil properties and carbon accumulation. The results showed that the soil properties as pH, EC, Bulk density were not vary much and only EC and Bulk density were correlated with carbon accumulation in soil. Almost the carbon percentage and total carbon accumulation between two planting types and between two level of age were not significantly different, while they were significantly different and decreased between layers of the depth. Only the 10 years of age was significantly different between two planting types. The soils of the Melaleuca cajuputi forests within the bed may have higher C accumulation than without the bed.

Keywords: Ca Mau, carbon accumulation, Melaleuca cajuputi forests, U Minh Ha.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 20/3/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/3/2020

Ngày duyệt đăng: 25/3/2020

024 3821 0374