Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT – NƯỚC – TRẦM TÍCH – THỰC VẬT Ở KHU VỰC CÔNG TY PIN VĂN ĐIỂN VÀ CÔNG TY ĐIỆN TỬ ORION – HANEL

ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT – NƯỚC – TRẦM TÍCH – THỰC VẬT Ở KHU VỰC CÔNG TY PIN VĂN ĐIỂN VÀ CÔNG TY ĐIỆN TỬ ORION – HANEL

Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị An Hằng, Phạm Minh Cương (trang 124-131, 136)

Từ khoá:  đánh giá, ô nhiễm, kim loại nặng, đất, nước, trầm tích, thực vật, Công ty pin Văn Điển, Công ty điện tử Orion-Hanel

 

Summary

Evaluation of heavy metal pollution in soil – water – sediment – plants around Van Dien and Orion-Hanel companies

Research on 5 heavy metals Cu, Pb, Zn, Cd, Hg. Waste water of 2 companies contains relatively high content of heavy metals. All 5 studied heavy metals are accumulated in sediment. Their content in sediment is hundred and even thousand times more than in water. The contents of some heavy metals in vegetable higher than WHO standard levels.

024 3821 0374