Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG MÍA HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG MÍA HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Thị Loan1, Đào Châu Thu2, Lê Thị Giang3
Trường Cao đẳng Hồng Đức
2 Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Trên cơ sở bản đồ đất huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (2012) đề tài nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất trồng mía đã điều tra bổ sung một số loại đất và phân tích một số tính chất đất trồng mía của huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy mía được trồng chủ yếu trên 4 loại đất – Hapli Rhodic Ferralsols, Episkeleti Ferralic Acrisols, Hapli Gleyic Acrisols và Dystri Cambic Fluvisols. Kết quả phân tích tính chất 4 loại đất cho thấy đất đều chua đến rất chua – pHKCl = 3,96-5,54; hàm lượng chất hữu cơ trung bình đến giàu (OM) 1,0-4,30%; hàm lượng lân tổng số từ trung bình đến giàu – 0,06-0,16% P2O5, trong khi hàm lượng lân dễ tiêu từ nghèo đến trung bình (0,29-16,33 mg P2O5/100 gam đất). Hàm lượng K2O tổng số (%) và K2O dễ tiêu đều nghèo (0,1-0,9%, 4,14-9,24 mg/100 gam đất); dung tích hấp thu của đất (CEC) trung bình đến cao 16,64-33,92 lđl/100 gam đất. Thành phần cơ giới của các loại đất khá khác nhau từ cát pha đến thịt nặng. Kết quả phân tích này khá phù hợp với kết quả tính chất của các loại đất này ở bản đồ đất năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: Huyện Ngọc Lặc, loại đất, tính chất đất trồng mía.

Assessing soil properties growing sugarcane in Ngoc Lac district, Thanh Hoa province
Nguyen Thi Loan1, Dao Chau Thu2, Le Thi Giang3
1Hong Duc Higher School
2Vietnam Society of Soil Science
3Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Based on soil map of Ngoc Lac district, Thanh Hoa province (2012), additional soil survey and soil property analysis have been implemented. Research results showed that sugarcane were planted on 4 soil types mainly, such as Hapli Rhodic Ferralsols, Episkeleti Ferralic Acrisols, Hapli Gleyic Acrisols and Dystri Cambic Fluvisols. Soil properties from 4 soil types showed that all of the soil types were low in pH, ranging from 3.96 to 5.54; organic matter (OM) was from 1.0 to 4.3%; the total phosphate content was from moderate to high (0.06% -0.16% P2O5), while available phosphate was from low to moderate (0.29-16.33 mg P2O5/100 g soil); the total and available potash content were low (0.1-0.9% K2O and 4.14-9.24 mg K2O/100 g soil); the cation exchange capacity (CEC) was from 16.64 to 33.92 me/100 g soil; the soil texture was different between soil types, from sandy loam to heavy loam. Analysis data were relatively consistent with those from the soil map of Thanh Hoa province in 2012.
Keywords: Ngoc Lac district, soil types, soil characteristics, sugarcane land use.

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: buihuyhien@gmail.com
Ngày nhận bài: 7/11/2017
Ngày thông qua phản biện: 24/11/2017
Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

024 3821 0374