Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN KHOÁNG BẰNG SẢN PHẨM HỮU CƠ, SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT CÀ CHUA NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN KHOÁNG BẰNG SẢN PHẨM HỮU CƠ, SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT CÀ CHUA NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM

Nguyễn Thu Hà1*, Nguyễn Văn Thao1, Hà Văn Tú1

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Email: thuhann1@gmail.com

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ứng dụng bộ sản phẩm dung dịch hữu cơ, chế phẩm nấm rễ Microbesmart và Trichoderma trong sản xuất cà chua theo hướng thay thế dần phân khoáng nhằm góp phần nâng cao giá trị nông sản, sản xuất thân thiện với môi trường. Trong điều kiện thí nghiệm (vụ hè thu, đất phù sa sông Hồng, trên nền 5 tấn phân trùn quế), kết quả cho thấy: (1) dung dịch hữu cơ nghiên cứu có thể thay thế cho 50% phân khoáng vẫn bảo đảm sinh trưởng và năng suất, làm tăng lợi nhuận lên 19%. Sử dụng đơn lẻ chế phẩm sinh học Microbesmart thay thế 50 – 70% phân khoáng làm giảm năng suất thực thu và lợi nhuận. Chế phẩm Trichoderma sử dụng thay thế cho 30% phân khoáng giúp duy trì năng suất và lợi nhuận cao tương đương so với đối chứng. (2) Kết hợp bộ 3 sản phẩm có thể thay thế cho 50% phân khoáng mà vẫn làm tăng chất lượng quả và duy trì được năng suất quả, nếu thay thế với tỷ lệ nhiều hơn sẽ làm giảm năng suất thực thu. (3) Sử dụng bộ sản phẩm thay thế toàn bộ phân khoáng giúp tăng lợi nhuận 28,83% trong điều kiện giá bán sản phẩm tăng 50%. Việc sử dụng bộ sản phẩm trên thay thế 50 – 70% nền phân khoáng cũng đem lại lợi nhuận cao hơn nếu có khả năng tăng giá sản phẩm lên 20%.

Từ khóa: sản xuất hữu cơ, phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học.

 

SUMMARY

Assessing the applicability of replacing mineral fertilizers with organic
and biological products in tomato production to enhance product value

Nguyen Thu Ha1, Nguyen Van Thao1, Ha Van Tu1

1Vietnam National University of Agriculture

The study aimed at evaluating the applicability of a set of Organic solutions, Microbesmart and Trichoderma products in tomato organic production to enhance product value. Under the experimental conditions (summer-autumn crop season, the Red River alluvial soils, on the basis of 5 tons of vermi-compost),the results showed that: (1) Organic solution can replace 50% of mineral fertilizers to help maintaining growth and productivity, increasing profit by 19%. Using of single Microbesmart to replace 50 – 70% of mineral fertilizers make a reduction in productivity and profit. Trichoderma product used as a substitute for 30% mineral fertilizers also helps maintaining yield and profit equivalent to the control. (2) Combining 3 products to replace 50% of mineral fertilizers causes an increase in fruit quality and maintains the fruit yield, replacing of 70 – 100% mineral fertilizers will reduce productivity. (3) Using above set to replace whole mineral fertilizers can help increasing profit by 28.83% if price of the product increases by 50% compared to traditional farming. The replacement of 50 – 70% of mineral fertilizers will also bring higher profits if the product price incresed by 20%.

Keywords: organic production, biological products, Red river alluvial soils.t

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 14/12/2020

Ngày thông qua phản biện: 12/5/2021

Ngày duyệt đăng: 15/12/2021

024 3821 0374