Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

Trần Thị Hiền1, Khương Mạnh Hà1, Phạm Quốc Thăng1
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.
TÓM TẮT
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chiếm một vị trí rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2011, UBND huyện Lương Tài tiến hành chỉ đạo các xã trên địa bàn toàn huyện tiến hành xây dựng đề án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đến tháng 12/2015, toàn huyện có 4/13 xã đạt 19/19 tiêu chí, 3/13 xã đạt 15/19 tiêu chí, 2/13 xã đạt 14/19 tiêu chí, 3/13 xã đạt 12/19 tiêu chí, 1 xã đạt 11/19 tiêu chí. Do vậy, trong giai đoạn tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên tiến độ thực hiện đề án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã; phải làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình; đồng thời, phải có phương thức huy động các nguồn lực phù hợp, lồng ghép sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước và các nguồn lực khác.
Từ khóa: Nông thôn, nông thôn mới, quy hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Assessing results and proposing solutions to implement the national target program on new rural construction in Luong Tai district, Bac Ninh province
Tran Thi Hien1, Khuong Manh Ha1, Pham Quoc Thang1
1 Bac Giang Agriculture and Forestry University
SUMMARY
The National Target Program on New Rural Construction plays an important role in rural modernization and industrialization. To perform the plan of the People’s committee of Bac Ninh Province, in 2011, the People’s Committee of Luong Tai District directed all the communes to make the plan for New Rural Construction planning project toward 2020. By December 2015, in the district, there are 4/13 communes that gained 19/19 criteria, 3/13 communes gained 15/19 criteria, 2/13 communes gained 14/19 criteria, 3/13 communes gained 12/19 criteria, 1 commune gained 11/19 criteria. Therefore, in the next stage, the communes must continue strictly implementing the task of regularly examining, inspecting, and monitoring the progress of the New Rural Construction planning project; launching an awareness campaign for people to understand, believe and respond by discussion, effort contribution and actively undertake their own tasks. In addition, it should have suitable methods to mobilize all kind of resources, effectively utilize the support from the Government and other sources.
Keywords: Rural, new rural, plan, new rural construction planning project.

Người phản biện: CVCC. Tôn Gia Huyên
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: tongiahuyen@yahoo.com
Ngày nhận bài: 25/9/2017
Ngày thông qua phản biện: 15/10/2017
Ngày duyệt đăng: 10/8/2018

024 3821 0374