Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG

Đỗ Thị Tám1*, Nguyễn Thị Hải Hà1, Nguyễn Thị Hồng Hạnh2

[1] Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

*Email: dothitamhua@gmail.com

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKĐQSDĐ) huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 90 người sử dụng đất (NSDĐ) đến làm việc tại VPĐKQSDĐ với 10 tiêu chí đánh giá. Điều tra 30 cán bộ công chức, viên chức tại các phòng ban trong huyện và UBND các xã với 8 tiêu chí đánh giá. Sử dụng thang đo 3 mức (tốt, trung bình, kém) để đánh giá hoạt động của VPĐKQSDĐ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong thực hiện nhiệm vụ của VPĐKQSDĐ vẫn còn tồn tại một số yếu kém, hạn chế như: còn một số hồ sơ tồn đọng; thiết bị máy móc còn thiếu; hồ sơ chưa được cập nhật thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ cần thực hiện các giải pháp sau: tăng cường tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân; hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ khóa: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất, huyện Thanh Hà, quản lý đất đai.

 

SUMMARY

Assessing the performance of land use rights registration office
in Thanh Ha district, Hai Duong province

Do Thi Tam1, Nguyen Thi Hai Ha1, Nguyen Thi Hong Hanh2

1 Vietnam National University of Agriculture

2 Hanoi University of Natural Resources and Environment

 

The study aims at assessing the current situation and propose solutions to improve the operational efficiency of the Land Use Rights Registration Office (LUROC) in Thanh Ha district, Hai Duong province. The random sampling method was used to select 90 land users to work at the LUROC with 10 evaluation criteria. 30 cadres and civil servants were investigated in various departments of the district and People’s Committees of communes by using 8 evaluation criteria. Using a 3 – level scale (good, average, poor) to evaluate the operation of the LUROC. Research results show that in performing the tasks of the LUROC, there are still some weaknesses and limitations such as there are some backlogs and lack of equipment and machinery; Profile has not been updated regularly. To improve the operational efficiency of the LUROC, it is necessary to implement the following solutions: strengthen propagation and dissemination of legal knowledge to the people; complete the system of cadastral records and infrastructure; improve the quality of human resources.

Keywords: Registered Office land use rights, land users, Thanh Ha district, Land Management.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đức Nhuận

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 28/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 11/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374