Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHÍA TÂY THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHÍA TÂY THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Trần Thị Phả1*, Đàm Xuân Vận2, Nguyễn Thị Hường2

[1] Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2 Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

* Email: tranthipha@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã phía Tây thị xã Đông Triều cho thấy: hiện trạng có 5 LUT bao gồm: LUT cây ăn quả; LUT chuyên rau, màu; LUT 1 vụ lúa – rau, màu; LUT 2 vụ lúa – rau, màu; LUT chuyên lúa. LUT 2 lúa – cây rau, màu; LUT chuyên rau, màu; LUT cây ăn quả có hiệu quả cho sử dụng đất theo hướng bền vững cho 5 xã phía Tây thị xã Đông Triều, vừa đảm bảo về an toàn lương thực, đẩy nhanh việc phủ xanh đồi núi trọc, cho sản phẩm hàng hóa. Cần giảm LUT chuyên trồng lúa, tăng LUT 2 lúa – rau, màu, LUT chuyên rau, màu, LUT 1 lúa – rau, màu và LUT cây ăn quả kết hợp các giải pháp về thuỷ lợi, kỹ thuật canh tác hợp lý, giải pháp về chính sách (chính sách đất đai và chính sách hỗ trợ người sản xuất về vốn, kỹ thuật, thị trường) sẽ đảm bảo hiệu quả trên cả 3 phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường.

Từ khóa: đánh giá đất, hiệu quả sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp, LUT.

 

SUMMARY

Evaluation of the efficiency of land use for agricultural production in the communes of the western Dong Trieu town, Quang Ninh province

Tran Thi Pha1, Dam Xuan Van2, Nguyen Thi Huong2

1Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU
2Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

Evaluation of the efficiency of agricultural land use in the communes of western Dong Trieu town shows that: there are currently 5 LUTs including: LUT of fruit trees; LUT specializes in vegetables and subsidiary crops; LUT 1 rice crop – vegetables, subsidiary crops; LUT 2 rice crop – vegetables, subsidiary crops; LUT specializes in Rice. The LUTs 2 rice – vegetables, subsidiary crops, LUT specializes in vegetables, subsidiary crops; LUT of fruit trees has effective prospects for sustainable land use for 5 communes of the western Dong Trieu town, while ensuring food safety, speeding up the greening of bare hills, and producing goods according to regulations. sustainable direction. It needs to reduce LUT specializing in rice cultivation, increasing LUT 2 rice – vegetables, subsidiary crops; LUT specializes in vegetables and subsidiary crops, LUT 1 rice – vegetable, subsidiary crops and LUT fruit trees, combining irrigation solutions, reasonable farming techniques, and policy solutions (land policy and policies to support producers in terms of capital, technology, and market will ensure efficiency in all three aspects: economic, social and environment.

Keywords: Land evaluation, land use efficiency, agricultural production, LUT.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Email: dothilan@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 25/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 12/7/2021

Ngày duyệt đăng: 25/8/2021

024 3821 0374