Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

Nguyễn Quốc Thịnh1, Tô Ngọc Ý2 , Nguyễn Thị Tuyết Ngân2, Nguyễn Võ Châu Ngân2*

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Mỹ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang

2 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ * Email: nvcngan@ctu.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi tại các xã ven biển thuộc huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng. Một số phương pháp được sử dụng gồm: (i) khảo sát thực tế để đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi; (ii) phỏng vấn 60 hộ dân để tìm hiểu về các lợi ích tăng thêm sau khi có dự án. Kết quả cho thấy hệ thống thủy lợi được đầu tư tương đối hoàn thiện, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên khâu quản lý vận hành còn hạn chế. Dự án mang lại hiệu quả cho người dân thông qua lợi ích tăng thêm của các tiêu chí kinh tế. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi.

Từ khóa: hệ thống công trình thủy lợi, hiệu quả dự án, huyện Trần Đề, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

 

SUMMARY

Evaluation of the effectiveness of the irrigation structure maintenance and enhancement project at Tran De district, Soc Trang province

Nguyen Quoc Thinh1, To Ngoc Y2, Nguyen Thi Tuyet Ngan2, Nguyen Vo Chau Ngan2

1 Long My Project Management Unit on Construction Investment, Hau Giang Department of Agriculture and Rural Development

2 College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

 

The study aimed at assessing the benefits of the project on irrigation structure maintenance and improvement at the coastal wards of Tran De district, Soc Trang province. Methodologies were used: (i) onsite survey to assess the current status of irrigation units of the project, (ii) direct interview of 60 households to get information about the extra benefits of the project. The survey results show that the irrigation units were well implemented for agriculture production and aquaculture cultivation, however they are imperfect on operation. The project brought positive results to local community through improving their economic welfares. The study also suggests ways to improve operation efficiency of irrigation works.

Keywords: irrigation works, project effectiveness, Tran De district, aquaculture cultivation, agriculture production.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Giang Nam

Email: ndgnam@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 18/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 28/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374