Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC DẠNG PHÂN URÊ KHÁC NHAU TỚI CÂY SU HÀO

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC DẠNG PHÂN URÊ KHÁC NHAU TỚI CÂY SU HÀO

Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thu Hà1

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: hiệu quả, phân urê, urê, su hào

 

Assessing the effect of different types of urea fertilizer on Brassiaca oleracea

Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thu Ha

SUMMARY

The experiment was carried out to study the effect of different types of Urea fertilizer on growth, yield, quality of Brassiaca oleracea as well as economic efficiency of fertilizer using. The experiment consisted of four plots (CT1, CT2, CT3 and CT4) with three replications, all plots were randomly laid out. The results showed that Nitrogen fertilizer application promoted plant growth and reduced disease. These effects were clearly in CT4 plot. The quality of vegetable was better in plots with N application (CT2, CT3 and CT4), and the amount of NO3-was lower than the Vietnamese standard. N fertilization increases crop yield and economic efficiency of fertilizer using. In plot CT4, the values were the highest with 17.27 tons/ha and 41.82 million VND/ha (net profit), respectively.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Ngày nhận bài: 10/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 22/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374