Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (As, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (As, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr) TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

Nguyễn Thành Hưng1*

[1] Trường Đại học Đồng Nai, email: hungphuocan@gmail.com

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu về hiện trạng tích lũy một số kim loại nặng (KLN) trong đất nông nghiệp nhằm giúp người dân tái chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP cho một số trái cây chủ lực như: chôm chôm, ổi, sầu riêng,… tại phường Xuân Tân, Suối Tre, xã Bình Lộc, Bảo Quang, Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được thực hiện. So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp (QCVN 03 – MT: 2015/BTNMT) kết quả cho thấy đất ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai chưa bị ô nhiễm As, Pb, Cd, Cu, Zn. Riêng đối với KLN Cr đã có hiện tượng ô nhiễm nặng, cần có những giải pháp xử lý phù hợp.

Từ khóa: thành phố Long Khánh, ô nhiễm đất nông nghiệp, ô nhiễm Cr.

 

SUMMARY

Assessment of heavy metal contamination (As, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr) in agricultural land in Long Khanh city, Dong Nai province

Nguyen Thanh Hung

Dong Nai University

The study on accumulation of some heavy metals in agricultural land to help farmers recert VietGAP standards for some key fruits such as rambutan, guava, durian,… in Xuan Tan ward, Suoi Tre, Binh Loc, Bao Quang, Hang Gon commune, Long Khanh city, Dong Nai province was carried out. Compared with National technical regulations about allowable limits of some heavy metals in agricultural land (QCVN 03-MT: 2015/BTNMT), results showed that soil in Long Khanh city, Dong Nai province have not been contaminated with As, Pb, Cd, Cu, Zn. In particular, there was a heavy pollution phenomenon in Cr, so appropriate treatment solutions are needed.

Keywords: Long Khanh city, agricultural land contamination, Cr contamination.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 07/12/2020

Ngày thông qua phản biện: 19/5/2021

Ngày duyệt đăng: 20/5/2021

024 3821 0374