Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG RAU XÃ YÊN MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG RAU XÃ YÊN MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phan Quốc Hưng1, Vũ Thị Thanh Tuyền2
Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Sinh viên K57 Ngành Khoa học Môi trường,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Rau xanh là loại thực phẩm thiết yếu và cần thiết trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người trên khắp hành tinh. Hiện nay, nông nghiệp khá phát triển và có nhiều phương thức canh tác rau khác nhau như: khí canh, thủy canh… nhưng canh tác trên đất vẫn là chủ yếu. Chính vì vậy mà chất lượng môi trường đất sẽ quyết định chủ yếu tới chất lượng rau. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá được hiện trạng môi trường đất trồng rau tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đó có những giải pháp phù hợp trong canh tác rau an toàn. Nhóm nghiên cứu đã thu thập 21 mẫu đất tầng mặt, 18 mẫu rau quả và 05 mẫu nước tưới. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng rau của xã chủ yếu có pH trung tính, dinh dưỡng từ khá đến giàu, hàm lượng kim loại nặng chủ yếu (Pb, Cu, Zn, Cd) đều thấp hơn ngưỡng cho phép so Quy chuẩn Quốc gia 03-MT:2015/BTNMT với lượng Cu dao động từ 0,61 – 2 mg/kg; Pb từ 0,05 – 0,56 mg/kg, Zn từ 3,94 – 13,88 mg/kg và Cd từ 0,06 – 0,24 mg/kg. Hàm lượng chì, đồng, kẽm và cadmi trong rau súp lơ, cà chua, cải bắp cũng rất thấp. Hàm lượng kim loại nặng trong nước tưới có mức độ dao động lớn (Pb: 0-0,04 mg/l; Cu: 0-0,3 mg/l; Zn: 0,1-1,2 mg/l; Cd: 0,005-0,01 mg/l). Hàm lượng kim loại nặng trong nước tưới ở trong giới hạn cho phép đối với khu vực trồng rau an toàn theo quy định.
Từ khóa: Rau xanh, kim loại nặng, hàm lượng, đất, nước tưới.

Assessing soils cultivating vegetable environment current status in Yen My commune, Thanh Tri district, Ha Noi city
Phan Quoc Hung1, Vu Thi Thanh Tuyen2
1, 2Vietnam National University of Agriculture
SUMMARY
Vegetables are the essential food in people’s daily meal in the world. At present, as in developed agriculture, there are many different ways of cultivating vegetables such as: aeroponics, hydroponic… but the main farming is still on soil. Therefore, the quality of the soil environment will determine the quality of vegetables. The objective of this study is to assess the current status of the soils cultivating vegetable environment in Yen My Commune, Thanh Tri District, from which suitable solutions for safe vegetable cultivation will be recommended. 21 top soil samples, 18 vegetable samples and 05 irrigation water samples have been collected. The analysis showed that the soils of the commune was mainly neutral, the nutrient content was rather high, the concentration of heavy metals (Pb, Cu, Zn, Cd) was lower than the permitted level according to 03-MT: 2015/BTNMT standard : Cu content ranges from 0.61 to 2 mg.kg-1; Pb from 0.05 to 0.56 mg.kg-1, Zn from 3.94 to 13.88 mg.kg-1 and Cd from 0.06 to 0.24 mg.kg-1. The levels of lead, copper, zinc and cadmium in cauliflower, tomato and cabbage are also low. The content of heavy metals in irrigated water fluctuated greatly (Pb: 0-0.04 mg.L-1, Cu: 0-0.3 mg.L-1, Zn: 0.1-1.2 mg.L-1; Cd: 0,005-0,01 mg.L-1). Concentration of heavy metals in irrigation water and soils is lower than National technical regulations on surface water quality and regulations of safe vegetable cultivation in Vietnam.
Keywords: Heavy metal, vegetable, soil, concentration, irrigated water.

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu
Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk
Ngày nhận bài: 04/5/2017
Ngày thông qua phản biện: 15/8/2017
Ngày duyệt đăng: 20/8/2017

024 3821 0374