Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH, TRỞ NGẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH, TRỞ NGẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

Võ Quang Minh1*, Lê Tấn Lợi1, Phạm Thanh Vũ1, Trần Văn Hùng1, Phan Chí Nguyện1, Tô Thành Dương2, Phạm Cẩm Đang1, Phạm Hồ Lam Thi1, Nguyễn Hữu Phước1

1 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ * Email: vqminh@ctu.edu.vn

2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Thạnh, Long An

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định các đặc tính, trở ngại của đất trong canh tác nông nghiệp. Từ đó, làm cơ sở đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng đất của huyện Tân Thạnh, Long An. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu, khảo sát thực địa, khảo sát hình thái phẫu diện và thu mẫu phân tích, tổng hợp phân loại đất theo WRB, xác định các trở ngại, từ đó đưa ra biện pháp hợp lý. Nghiên cứu đã khảo sát 91 phẫu diện đất và đã xác định được 03 nhóm đất, 07 biểu loại đất, 05 tầng chẩn đoán và 02 vật liệu chẩn đoán. Xác định được các trở ngại của đất trong canh tác nông nghiệp về hóa học (đất bị oxy mạnh pH đất thấp gây chua; nồng độ Al3+, Fe2+, H2S cao gây độc cho cây; đất bị nhiễm mặn nhẹ), về vật lý (đất không có cấu trúc chịu đựng cơ giới thấp, khả năng thấm rút cao, khó giữ nước và dinh dưỡng); đồng thời đề xuất được biện pháp hợp lý cải thiện các trở ngại đất.

Từ khóa: đặc tính đất, phân loại đất, trở ngại đất, huyện Tân Thạnh

 

SUMMARY

Soil constraints and recommendation for soil quality improvement in Tan Thanh dictrict, Long An province

Vo Quang Minh1, Le Tan Loi1, Pham Thanh Vu1, Tran Van Hung1, Phan Chi Nguyen1, To Thanh Duong2, Pham Cam Dang1, Pham Ho Lam Thi1, Nguyen Huu Phuoc1

1Department of Land Resources, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

2Branch of Land Registration Office, Tan Thanh district, Long An province

 

The study evaluates the soil properties and constraints for agricultural cultivation; then propose the solutio for the improvement of soil quality, especially for acid sulfate soils in Tan Thanh, Long An province. It used data collection, field survey, soil profile description. Soil classification is according to WRB sysyem. Thesoi fertility classification FCC í used to claassify the soi fertility and to identify the constraints and thereby giving reasonable recommendation. The study surveyed 91 samples and identifed 03 soil groups, 07 soil types, 5 diagnostic horizones including: umbric, mollic, plinthic, sulfuric and histic, with diagnostic properties of gleyic, and 2 diagnostic materials including: sulfide and organic. The sulfidic soil material causing severe acidity constraint; with high concentrations of Al3+, Fe2+, H2S, and low pH, which harmful for plants. While salinity constranits causes physiological drought, long-term wilting, inhibiting plant growth. Besides, physical constraints (soil without structure has low mechanical tolerance, high infiltration capacity, difficult to retain tidal water) are the other constraints. The reasonable recommendation to improve the constraints was also suggested.

Keywords: soil properties, classification, constraints, Tan Thanh district.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 10/8/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/9/2021

Ngày duyệt đăng: 15/9/2021

024 3821 0374