Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐỀN CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐỀN CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Lê Văn Tiến1, Nguyễn Thị Hồng Hạnh2, Lưu Thùy Dương2
Cục Bồi thường Nhà nước – Bộ Tư pháp.
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
TÓM TẮT
Đền Cửa Ông là một trong những công trình tâm linh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả, để đáp ứng cho nhu cầu lễ hội của du khách thập phương trong cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định mở rộng đền Cửa Ông tăng thêm 181.250 m2 (trong đó diện tích thu hồi phần diện tích 164.183,5 m2 thuộc quyền quản lý của các tổ chức, 17.066,50 m2 diện tích bị thu hồi là của 68 hộ dân xung quanh khu di tích). Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy dự án đã thực hiện theo đúng trình tự, quy định của Nhà nước về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kết quả thu hồi đất không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, việc làm, kinh tế của các hộ dân bị thu hồi. Cơ sở hạ tầng, môi trường tại khu vực thực hiện dự án được kiểm soát tốt không gây tác động xấu tới cuộc sống và sinh hoạt của những hộ dân xung quanh.
Từ khóa: Bồi thường, dự án, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, Cẩm Phả.

Assessing the compensation and ground clearance for family households and individuals at Cua Ong temple extension project, Cam Pha city, Quang Ninh province
Le Van Tien1, Nguyen Thi Hong Hanh2, Luu Thuy Duong2
1 Department of State Compensation – Ministry of Justice
2 Hanoi University of Natural Resources and Environment
SUMMARY
Cua Ong Temple is one of the famous spiritual works of Cam Pha City, Quang Ninh Province. To meet the need of festivals of visitors across the country, the People’s Committee of Cam Pha City has decided to extend Cua Ong Temple by increasing to 181,250 m2 (of which the area of ​​164,183.5 m2 was recovered under the management of the organizations; 17,066.50 m2 of recovered area of ​​68 households around the area). The survey results show that the project has been implemented in accordance with the order and regulations of the State on recovery, compensation, support and resettlement. The results of land acquisition do not significantly affect the life, employment, economy of the family households. Infrastructure and environment in the project area are well controlled so as not to adversely affect the life and livelihood of the family households living around the area.
Keywords: Compensation, project, ground clearance, support, Cam Pha.
Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 02/4/2018
Ngày thông qua phản biện: 15/9/2018
Ngày duyệt đăng: 25/9/2018

024 3821 0374