Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ TỪ BÙN THẢI SINH HỌC PHỐI TRỘN VỚI RƠM VÀ MỤN XƠ DỪA

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ TỪ BÙN THẢI SINH HỌC PHỐI TRỘN VỚI RƠM VÀ MỤN XƠ DỪA

Nguyễn Trường Thành1*, Kim Lavane1, Huỳnh Thị Cẩm Tiên1, Trần Thành Truyền1

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên,Trường Đại học Cần Thơ * Email: ntthanh@ctu.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã đánh giá chất lượng mùn hữu cơ đầu ra của mẻ ủ (composting) hiếu khí từ nguyên liệu bùn sinh học kết hợp với rơm và bùn sinh học với mụn xơ dừa theo quy chuẩn QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT, để làm giá thể (thay thế đất trồng truyền thống) với dạng bột và dạng viên nén đối với cây rau dền (Amaranthus sp). Nhìn chung, mùn hữu cơ được tạo ra đạt tiêu chí phân bón hữu cơ – đa lượng theo quy chuẩn QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT chưa hoàn toàn. Trong đó, hàm lượng lân dễ tiêu của các nghiệm thức đều đạt và chỉ tiêu nitơ dễ tiêu kém quy chuẩn từ 0,12% (NT2) đến 0,15% (NT1), nhưng chỉ tiêu kali dễ tiêu chưa đạt quy chuẩn. Đáng chú ý, mật độ vi sinh vật gây hại (trên 25g) mẫu đầu ra của các nghiệm thức đều không phát hiện. Chất dinh dưỡng trong giá thể (thay thế phân bón cho cây) của nghiệm thức NT2 (bùn sinh học phối trộn với mụn xơ dừa) tác dụng lên các chỉ tiêu sinh trưởng cây rau dền tốt hơn giá thể được tạo ra từ bùn sinh học phối trộn với rơm (NT1). Trong đó, hình thức giá thể (thay thế đất trồng truyền thống) ở dạng bột đạt được hiệu quả cao hơn giá thể dạng viên nén.

Từ khóa: giá thể, bùn sinh học, rau dền, hiệu quả, phân bón hữu cơ.

 

SUMMARY

Evaluation of the quality of growing medium from activated sludge mixed with straw and coconut fiber particles

Nguyen Truong Thanh1, Kim Lavane1, Huynh Thi Cam Tien1, Tran Thanh Truyen1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

 

This study evaluated the quality of output organic humus of aerobic composting from biological sludge combined with straw and biological sludge with coconut fiber particles according to QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT, to make growing medium (replacing traditional soil) with powdered growing medium type and the pellet growing medium type for Amaranth (Amaranthus sp.). In general, the generated organic humus meets the criteria of organic-macronutrient fertilizers according to the QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT standard. In which, the phosphorus content of the treatments was achieved standard and the nitrogen was less than the standard from 0.12% (NT2) to 0.15% (NT1), but the potassium did not meet the standard. Notably, the density of harmful microorganisms (over 25g) of the output samples of the treatments were not detected. Nutrients in the growing medium (replacement of fertilizers for plants) of the treatment NT2 (biological sludge mixed with coco fiber particles) had a better effect on the growth parameters of Amaranth plants than the growing medium made from biological sludge mix with straw (NT1). In which, the form of growing medium (replacing traditional soil) in powder form achieved higher efficiency than that of pellets.

Keywords: amaranth, biological sludge, efficiency, growing medium, organic fertilizer.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 08/8/2021

Ngày thông qua phản biện: 11/9/2021

Ngày duyệt đăng: 15/9/2021

024 3821 0374