Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT XÃ BẠCH ĐẰNG VÀ XÃ THẠNH HỘI, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT XÃ BẠCH ĐẰNG VÀ XÃ THẠNH HỘI, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vũ Ngọc Hùng1, Nguyễn Thành1, Ngô Vũ Sen1,
Nguyễn Tân Xuân Tùng2, Nguyễn Văn Thãi1, Đỗ Chiến1

[1]Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.

2Đại học Nguyễn Tất Thành.

TÓM TẮT

Chất lượng đất là khả năng của một loại đất cụ thể hoạt động, trong ranh giới hệ sinh thái tự nhiên hoặc được quản lý, để duy trì năng suất thực vật và động vật, duy trì tăng cường chất lượng nước và không khí (Karlen và nnk., 1997). Bài báo này tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu đánh giá chất lượng đất và đề xuất phát triển các loại hình nông nghiệp, nông nghiệp đô thị phù hợp với điều kiện tại xã Bạch Đằng và xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng đất tại 2 xã, lựa chọn các mô hình sử dụng đất và bố trí sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả theo hướng nông nghiệp đô thị. Các phương pháp sử dụng: Điều tra, phỏng vấn, thu thập thông tin, phỏng vấn nông hộ; Phương pháp phân tích đất theo tiêu chuẩn hiện hành, số lượng 157 mẫu đất được phân tích 22 chỉ tiêu về chất lượng đất nông hóa, kim loại nặng và vi sinh vật; Phương pháp xây dựng bản đồ; phương pháp tính chỉ số chất lượng đất (Soil quality index – SQI) kết hợp phương pháp lấy ý kiến chuyên gia (expert opinion – EO) và thống kê phân tích thành phần chính (principal component analysis – PCA) để đánh giá sự tham gia của các biến trong tập dữ liệu, hệ số tương quan giữa các biến tham gia điều này cung cấp trọng số của các chỉ tiêu, tính các chỉ số chất lượng đất. Kết quả cho thấy chất lượng đất mức cao 309ha, trung bình 444ha và thấp 8ha; đề xuất phát triển 7 loại hình nông nghiệp đô thị chính (Lúa – màu, Chuyên rau, Rau nhà lưới, Rau công nghệ cao, Bưởi Bonsai, Bưởi da xanh, Bưởi lá cam), Khu du lịch. Trong quá trình canh tác cần có biện pháp cải thiện một số chỉ tiêu nông hóa ở ngưỡng từ thấp đến trung bình.

Từ khóa: chất lượng đất, nông hóa, thành phần chính.

 

Soil quality assessment of Bach Dang and Thanh Hoi commune, Tan Uyen town, Binh Duong province

Vu Ngoc Hung1, Nguyen Thanh1, Ngo Vu Sen1, Nguyen Tan Xuan Tung2, Nguyen Van Thai1, Do Chien1

1Sub-National Institute of Agricultural Planning and Projection
2Nguyen Tat Thanh University

SUMMARY

Soil quality is the ability of a particular soil type to operate, within the boundaries of a natural or managed ecosystem, to maintain plant and animal productivity, maintain or enhance water and air quality, and support the health and well-being of people (Karlen et al., 1997). Soil quality is a complex concept and cannot be measured directly in the field or in the laboratory but can infer soil characteristics through a series of soil-related parameters or indicators that have been identified for estimation. By taking 157 soil samples, analyzing 22 chemical indicators, using the main component analysis method to evaluate the participation of variables in the data set, the correlation coefficients between these participating variables. providing weights of agrochemical indicators using the soil quality index method. As a result, the soil quality is high at 309 hectares, on average 444 hectares and 8 hectares low. However, in the process of farming, it is necessary to take measures to improve some of the agro-chemical indicators from low to medium.

Keywords: soil quality, soil nutrition, principal component.

 

Người phản biện: GS.TS. Võ Quang Minh
Email: vqminh@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 26/5/2020

Ngày thông qua phản biện: 08/3/2021

Ngày duyệt đăng: 09/3/2021

024 3821 0374