Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Ngọc Ánh1, Trần Hiếu Nghĩa1

1Khoa QLĐ Đ & BĐS, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Email: nguyenthingocanh@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Quá trình sử dụng đất của nông hộ gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, chính sách pháp luật và sự quản lý của chính quyền địa phương. Bài báo được thực hiện để nghiên cứu và dự báo xu hướng biến động sử dụng đất phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn Quận 9, Tp. HCM đến năm 2025. Bằng phương pháp ứng dụng GIS và chuỗi Markov, bài báo sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và ma trận Markov về chuyển mục đích sử dụng đất ở tại quận 9, Tp.HCM. Kết quả dự báo đến năm 2025, đất trồng cây hàng năm là 212,92 ha, đất trồng cây lâu năm là 489,96 ha, đất nuôi trồng thủy sản là 18,34 ha, đất ở tại đô thị là 165,29 ha, đất chuyên dùng là 53,67 ha và cuối cùng là đất khác 321,72 ha. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2018 cho 7 loại đất.

Từ khóa: biến động đất đai, GIS, Markov, phường Phú Hữu, sử dụng đất.

 

SUMMARY

Assessment of land use change and forecast land use demand in Phu Huu ward, district 9, Ho Chi Minh city

Nguyen Thi Ngoc Anh1, Tran Hieu Nghia1

1Land and Realeaste Management Faculty, Nong Lam University Ho Chi Minh City,

Vietnam Farmers’ land use process is linked to natural conditions, socio-economic conditions, legal policies and local government management. The article is designed to research and forecast the trend of land use changes for land management in District 9, Ho Chi Minh City until 2025. By GIS application method and Markov chain, the article Report on the use of the current land use map and Markov matrix on the change of residential land use purpose in District 9, HCMC. Forecast results by 2025, annual crop land is 212.92 ha, perennial crop land is 489.96 ha, aquaculture land is 18.34 ha, urban residential land is 165.29 ha. ha, special purpose land is 53.67 ha and finally other land is 321.72 ha. Research results have developed land use change maps for the period 2015-2018 for 7 types of land.

Keywords: land use changes, GIS, Markov, Phu Huu Ward, land use.

 

Người phản biện:

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ, email: ptvu@ctu.edu.vn

TS. Trương Chí Quang, email: tcquang@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 1/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 17/11/2020

Ngày duyệt đăng: 18/11/2020

024 3821 0374