Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM TỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẤT VÙNG VEN BIỂN HUYỆN THÁI THUỴ, TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM TỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẤT VÙNG VEN BIỂN HUYỆN THÁI THUỴ, TỈNH THÁI BÌNH

Trần Thiện Cường, Lê Đức (trang 120-124)

Từ khoá:  đánh giá, ảnh hưởng, nuôi tôm, chất lượng, môi trường, đất, ven biển, Thái Thuỵ, Thái Bình

 

Summary

Assessment of effects of shrimp hatching activities on the quality of soil environment in Thai Thuy coastal zone, Thai Binh province

Shrimp hatching activities mainly include 3 modes: advanced extensive aquaculture, semi-intensive aquaculture and intensive aquaculture. Results of analysis of physio-chemical parameters in the soil samples indicated that the effected level of shrimp hatching activities on the environment depends on the intensive level of aquaculture activities. The highest pollution was found on the lagoon with intensive aquaculture mode, then on semi-intensive aquaculture and advanced extensive aquaculture.

024 3821 0374