Home / Tin tức / ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÙNG SẢN XUẤT CHUYÊN CANH RAU, MÀU AN TOÀN TẬP TRUNG TẠI 6 XÃ KHU C, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÙNG SẢN XUẤT CHUYÊN CANH RAU, MÀU AN TOÀN TẬP TRUNG TẠI 6 XÃ KHU C, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Võ Kiên1, Nguyễn Hùng Cường1, Lê Thái Bạt2
Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
Hội Khoa học Đất Việt Nam.
TÓM TẮT
Kết quả điều tra, phân loại và thành lập bản đồ đất 6 xã khu C, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương theo FAO-UNESCO/WRB cho thấy: Tài nguyên đất tương đối đồng nhất, trong tổng diện tích 1.973,09 ha thì diện tích đất thích hợp để phát triển sản xuất rau an toàn tập trung khoảng 1.258,5 ha, chia thành 03 nhóm đất chính, được phân chia thành 5 đơn vị đất. Các nhóm đất chính gồm: đất phèn chiếm 8,69% diện tích tự nhiên; đất mặn chiếm 8,96%; đất phù sa chiếm tỷ lệ lớn nhất 82,35%. Các loại đất đặc thù cho phát triển rau tập trung như Pg, Pf chiếm tỷ lệ diện tích cao rất thích hợp đầu tư vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung thâm canh cao. Đất trồng trọt vùng nghiên cứu có phản ứng ít chua pH trung bình đạt 5,26. Hàm lượng đạm tổng số và dễ tiêu ở mức trung bình, lân tổng số và dễ tiêu ở mức giàu; kali tổng số và dễ tiêu ở mức nghèo. Môi trường đất ở một số khu vực xã Đồng Gia và Tam Kỳ có hàm lượng Pb và Cu vượt ngưỡng tối đa cho phép nên cần áp dụng một số giải pháp đặc thù để hạn chế ảnh hưởng đến mức độ an toàn của sản phẩm.
Từ khóa: Đặc tính đất, môi trường đất, rau, màu, an toàn, Hải Dương.

Soil physical and chemical properties of the specialized-centralized area cultivating safe vegetable and cash crop in 6 communes under C block, Kim Thanh district, Hai Duong province
Nguyen Vo Kien1, Nguyen Hung Cuong1, Le Thai Bat2
1National institute of agricultural planning and projection
2Vietnam Society of Soil Science
SUMMARY
Results of soil survey, classification and mapping of 6 communes under C block, Kim Thanh district, Hai Duong province following FAO-UNESCO/WRB guidelines showed that: soil resources are relatively homogeneous. Among the total area of 1,973 ha, the land suitable for specialized-centralized area cultivating safe vegetable and cash crop is about 1,258,5 ha, including three major soil groups and five soil units. The major soil groups includes: acid sulphate soils share 8.70% of the natural area, saline soils share 8.96% and, alluvial soils share the largest ratio of 82.35%. The most suitable soils for developing specialized-centralized area cultivating safe vegetable and cash crop are Pg, Pf ones which are worth to invest to become a centralized safe vegetable commodity producing area and need high intensification cultivation application. The soils are slightly acid with pH = 5.26 in average. Total and available N are medium contents, but rich in total and available Phosphate. While it is poor in total and availeble Potash. Soils in some areas in Dong Gia and Tam Ky communes have Pb and Cu contents exceed the maximum allowable threshold, so it requires special practices to be applied to reduce their negative impact on produce safety.
Keywords: Soil properties, soil environment, vegetable, cash crop, safe, Hai Duong.
Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 02/8/2017
Ngày thông qua phản biện: 20/3/2018
Ngày duyệt đăng: 30/3/2018

024 3821 0374