Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THÁI DI SẢN RUỘNG BẬC THANG HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ HÌNH THÁI DI SẢN RUỘNG BẬC THANG HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

Lộc Trần Vượng1, Đỗ Thị Lan1

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

 

TÓM TẮT

Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia từ năm 2011. Tổng diện tích ruộng bậc thang của di tích là 1.221,23 ha phân bố trên 11 xã của huyện Hoàng Su Phì. Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được hình thành chủ yếu từ lâu đời và đa số các ruộng bậc thang đều ở độ dốc từ 20o trở lên, nhiều khu vực dốc cao hơn trên 30o . Kích thước chiều ngang mặt ruộng chỉ 2 – 5 m, chiều dài mặt ruộng từ 10 – 40 m và độ cao chênh lệch giữa các mảnh ruộng chủ yếu trên 3 m. Hình thái của ruộng bậc thang của di sản phù hợp với thực trạng địa hình của Hoàng Su Phì và là yếu tố cơ bản tạo nên cảnh quan hùng vĩ, đẹp xứng đáng là di sản quốc gia của Việt Nam.

Từ khóa: Di sản, ruộng bậc thang, Hoàng Su Phì, hình thành ruộng bậc thang, hình thái ruộng bậc thang.

 

Characteristics of forming and morphology of inherited terraced field in Hoang Su Phi district, Ha Giang province

Loc Tran Vuong1, Do Thi Lan1

1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

 

SUMMARY

Ingerited terraced field in Hoang Su Phi, Ha Giang province has been recognized as a National Scenic Site since 2011. The total area of terraced fields is 1,221.23 ha distributed in 11 communes of Hoang Su Phi district. Hoang Su Phi inherited terraced fields were formed mainly for a long time and most of the terraced fields are at a slope of 20o or more, higher than 30o. The width of the field surface is only 2 – 5 m, the length of the field surface is 10 – 40 m and the height difference between the main fields is over 3 m. The morphology of the inherited terraces is consistent with the topography of Hoang Su Phi and is the basic element creating a majestic and beautiful landscape worthy of the National Heritage of Vietnam.

Keywords: Heritage, terraced fields, Hoang Su Phi, forming terraced fields, morphological terraces.

 

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Email: nthedang@gmail.com

Ngày nhận bài: 22/02/2020

Ngày thông qua phản biện: 06/3/2020

Ngày duyệt đăng: 10/3/2020

024 3821 0374