Home / Tin tức / ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI (FLUVISOLS) VÀ PHÙ SA CỔ (PLINTHOSOLS) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI (FLUVISOLS) VÀ PHÙ SA CỔ (PLINTHOSOLS) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Văn Dũng1, Đỗ Bá Tân1, Châu Minh Khôi1, Vũ Văn Long2 và Trần Văn Hùng3
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.
2 Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang.
3 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.
TÓM TẮT
Đồng bằng sông Cửu Long thâm canh lúa liên tục trong nhiều năm trên nhóm đất phù sa được bồi (Fluvisols) và phù sa cổ (Plinthosols) có thể gây thay đổi hình thái và tính chất đất. Do đó đề tài được thực hiện nhằm đánh giá đặc điểm hình thái và một số tính chất hóa học trên 2 nhóm đất canh tác lúa gồm: đất phù sa được bồi tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang và đất phù sa cổ tại huyện Mộc Hóa tỉnh Long An. Phẫu diện đất được đào và mô tả theo hướng dẫn của FAO (2006). Mẫu đất được thu thập theo từng tầng phát sinh để đánh giá một số tính chất hóa học đất. Kết quả khảo sát cho thấy hình thái phẫu diện đất đều đặc trưng cho cả hai nhóm đất Fluvisols và Plinthosols ở ĐBSCL. Hai nhóm đất có pH đất EC thấp, hàm lượng chất hữu cơ, N tổng, N hữu dụng trên cả hai nhóm đất đều rất thấp, điều này gây ảnh hưởng đến sự hấp thu dinh dưỡng của cây lúa, từ đó là giới hạn năng suất lúa theo thang đánh giá của cây lúa. Hàm lượng các cation trao đổi (K+, Na+, Ca2+ và Mg2+) trong phẫu diện đất đạt từ thấp đến trung bình. Hàm lượng Al3+ trao đổi trong phẫu diện đất Plinthosols đạt rất cao (8,9 – 15,2 cmol(+)/kg) đạt ngưỡng gây độc cho cây lúa.
Từ khóa: Cây lúa, đất phù sa được bồi, đất phù sa cổ và phẫu diện đất.

Characteristics of morphological and chemical properties of deposited alluvial soils (Fluvisols) and old alluvial soils (Plinthosols) in the Mê Kông delta
Tran Van Dung1, Do Ba Tan1, Chau Minh Khoi1
Vu Van Long2 va Tran Van Hung1
1 Can Tho University
2 Kien Giang University
SUMMARY
In the Mê Kông Delta, rice intensive cultivation in deposited alluvial soils (Fluvisols) and old alluvial soils (Plinthosols) may changing soil morphology and soil chemical properties. The study was conducted to determine the soil morphological characteristics and soil chemical properties in two double rice areas: deposited alluvial soils in Chau Thanh district, An Giang province and old alluvial soils in Moc Hoa district, Long An province. Soil profiles were dug for detailed morphological description based on the guidelines of FAO (2006). Soil samples were collected in each soil layer for analyzing soil chemical properties. In general, the soil morphology were characterized for both Fluvisols and Plinthosols groups in the Mê Kông Delta. Both soil groups have low pH and EC and did not affect rice growth. Soil organic carbon, total N and available N in both soil groups were very low that affected to the nutrient uptake led to reducing rice yield level for paddy rice. The exchangeable cations (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) concentrations was ranged from low to moderate. The exchangeable Al concentration in Plinthosols group was very high (8.9 – 15.2 cmol(+)/kg) and poisoned rice growth.
Keywords: Paddy rice, alluvial soil, old alluvial soil and monoliths.

Người phản biện: GS.TS. Võ Quang Minh
Cơ quan: Đại học Cần Thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn
Ngày nhận bài: 15/6/2019
Ngày thông qua phản biện: 03/7/2019
Ngày duyệt đăng: 12/7/2019

024 3821 0374