Home / Tin tức / CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

Khương Mạnh Hà1, Đỗ Thị Lan Anh1, Nghiêm Thị Hoài1, Nguyễn Hữu Hảo2

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Email: hakm@bafu.edu.vn

2 Trường Đại học Hồng Đức

 

TÓM TẮT

Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhằm mục đích giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân và tăng nguồn thu cho ngân sách. Giai đoạn 2015 – 2017, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã tổ chức đấu giá 33 dự án với tổng diện tích là 139.895,5 m2 ở 19 xã phường, tổng số tiền thu được là 1.349.518 triệu đồng. Qua nghiên cứu tại 03 dự án tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương, xã Nam Sơn cho thấy mức chênh lệch trung bình (giá trúng đấu giá so với giá quy định nhà nước) lần lượt là 1,83; 2,09 và 3,83 lần. Về cơ bản công tác đấu giá QSDĐ được thực hiện công khai, theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xác định mức giá khởi điểm, bước giá ở một số dự án chưa hợp lý. Hiện tượng đầu cơ đất, làm giá đất phần nào làm giảm ý nghĩa xã hội của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ khóa: Dự án, đấu giá, quyền sử dụng đất, thành phố Bắc Ninh.

 

Assesement of land use auction at some projects in Bac Ninh city, Bac Ninh province

Khuong Manh Ha1, Do Thi Lan Anh1, Nghiem Thi Hoai1, Nguyen Huu Hao2

1 Bac Giang Agricuture and Forestry University

2 Hong Duc University

 

SUMMARY

The primary aims of the land use auction are to resolve the need of residential land for the local people and increase the revenue for the local budget. In the period from 2015 to 2017, Bac Ninh City had 33 land use auction projects with a total area of 139,895.5 m2 in 19 communes, and total proceeds of 1,349,518 million VND. The study at three projects in Van Duong, Khac Niem Ward, and Nam Son Commune indicated that the average difference (between auction price and government price) are 1.83; 2.09 and 3.83 times respectively. The auction of land use has been implemented in accordance with the regulated process and the law. However, the determination of the starting price is not reasonable. Land speculation partly decreases the social sense of the land use auction.

Keywords: Auction, Bac Ninh City, project, the right of land use.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 28/11/2018

Ngày thông qua phản biện: 02/3/2020

Ngày duyệt đăng: 05/3/2020

024 3821 0374