Home / Tin tức / CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

Hồ Nhật Linh1, Hoàng Việt Hà2
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Email:honhatlinh@huaf.edu.vn
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới
TÓM TẮT
Trong giai đoạn 2010 – 2015, cơ cấu đất đai của thành phố Đống Hới có sự thay đổi: đất nông nghiệp giảm 216,65 ha, đất phi nông nghiệp tăng 1.064,27 ha, đất chưa sử dụng giảm 756,46 ha. Sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng lớn đến tăng trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,0% trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 16,9%, khu vực dịch vụ – du lịch tăng 16,8%; khu vực nông nghiệp tăng chậm 6,1%. Tỷ trọng GDP của khu vực nông nghiệp giảm dần từ 8,5% còn 5,1%. Tỷ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ trong GDP tăng, tương ứng tăng từ 39,5% và 52,0% năm 2010 đạt 41,9% và 53,4% năm 2015. Kêt quả điều tra hộ cho thấy, đầu tư vốn vào nông nghiệp đều giảm ở các nhóm hộ mất đất khiến tổng mức đầu tư cho ngành nông nghiệp cũng thay đổi. Điều đó đồng nghĩa với xu hướng chuyển vốn đầu tư từ nông nghiệp sang kinh doanh ngành nghề, dịch vụ.
Từ khóa: Cơ cấu sử dụng đất, thành phố Đồng Hới.

Change of land use structure in relationship with economic development in Dong Hoi city Quang Binh province in the period of 2010 -2015
Ho Nhat Linh1, Hoang Viet Ha2
1Hue University of Agriculture and Forestry
2Dong Hoi Land Registration Agency
SUMMARY
In the period of 2010 – 2015, the land structure of Dong Hoi city has changed: the area of agricultural land reduced by 216.65 ha, the non-agricultural land increased by1064.27 ha, and the unused land decreased by 756.46 ha. The restructuring of land use has significantly impacted on the economic growth and restructuring. On average, the annual economic growth rate reached 14.0%, in which, the growth percentage of the industrial sector was 16.9%, following by that of the trade and services – tourism sector (16.8%), whereas the agricultural sector’s growth rate slowly rose by 6.1%. The proportion of agriculture sector in GDP dropped from 8.5% to 5.1%. The shares of the industrial – construction sector and the service sector in GDP grew steadily from 39.5% and 52.0% to 41.9% and 53.4% ​​ respectively. Household survey results showed that the amount of capital invested in the agriculture sector has declined in the group of households losing land, which resulted in a significant change in the total investment capital in the agricultural sector of the land-lost households. This meant that these households tend to transfer their capital from investing in agriculture activities to making business and doing services.
Keywords: Land structure, Dong Hoi city.

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Email: vunangdung15@gmail.com
Ngày nhận bài: 06/10/2016
Ngày thông qua phản biện: 28/7/2017
Ngày duyệt đăng: 03/8/2017

024 3821 0374