Home / Tin tức / CHẤT ĐỐT VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG Ở CĂMPUCHIA

CHẤT ĐỐT VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG Ở CĂMPUCHIA

Kao Madilenn1, Nguyễn Đình Mạnh2

1 Nghiên cứu sinh

2 Khoa Đất & Môi trường, ĐHNN I, Hà Nội

Từ khoá:  chất đốt, quy hoạch, quản lý, đất rừng, Cămpuchia

 

Summary

Firing and method of land use planning of Cambodia

In Cambodia charcoal is the main firing. It must insert this problem (plant a tree) into program land use planning. Results of study bring to a new software for land use planning calculation.

 

024 3821 0374