Home / Tin tức / CÂY CHÀM LÁ NHỌN – CÂY BÓNG MÁT CHO CHÈ KINH DOANH

CÂY CHÀM LÁ NHỌN – CÂY BÓNG MÁT CHO CHÈ KINH DOANH

Nguyễn Văn Tạo, Đỗ Ngọc Quỹ (trang 71-74, 64)

Từ khoá:  cây chàm, chàm, cây bóng mát, chè, Indigofera zollingercana

 

Indigofera zollingercana – a shading tree for tea plantation

024 3821 0374