Home / Tin tức / CÁC YẾU TỐ CỦA ĐÔ THỊ HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

CÁC YẾU TỐ CỦA ĐÔ THỊ HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

Nguyễn Thị Hồng Lê1, Vương Tuấn Huy2, Phan Chí Nguyện2, Phạm Thanh Vũ2*

1Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang

2Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng của đô thị hóa đến đời sống người dân làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục hướng đến phát triển đô thị bền vững. Nghiên cứu đã phỏng vấn 110 hộ dân tại phường 7, phường 9, xã Trung An và tham vấn 36 chuyên gia để xác định các yếu tố và mức độ tác động đến đời sống người dân trong quá trình đô thị hóa bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả nghiên cứu đã xác dịnh đô thị hóa đã tác động tích cực đến đời sống của người dân tại TP. Mỹ Tho về thu nhập, an sinh xã hội, lao động và việc làm, và sự phát triển cơ sở hạ tầng; Các yếu tố về thu nhập, thoát nước, mức độ khang trang về nhà ở, quy mô sử dụng đất và rác thải chịu tác động từ quá trình đô thị hóa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ kết quả nghiên cứu trên đã đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, lao động việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới cho thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Từ khóa: đánh giá đa tiêu chí, đời sống người dân, phát triển đô thị, yếu tố tác động.

 

SUMMARY

Affecting the factors of urbanization to people’s life in My Tho city, Tien Giang province

Nguyen Thi Hong Le1, Vuong Tuan Huy2, Phan Chi Nguyen2, Pham Thanh Vu2

1Department of Environment and natural resources, Tien Giang provinve

2College of Environment and Natural resources, Can Tho University

The study aimed to identify factors of urbanization which affected people’s lives and based on proposing solutions towards sustainable urban development. The study interviewed 110 households in Ward 7, Ward 9 and Trung An commune, and consulted 36 experts to determine the factors and extent of its impact on people’s lives in the process of urbanization by multi – criteria evaluation method. The results showed that the development of urbanization had positive impacts on the people’s lives in the My Tho city in recent years such as income, social security, labour and employment, and infrastructure development. The results showed that factors about income, drainage, housing spaciousness, land use scale and waste were impacted by urbanization directly affecting people’s lives. The study proposed solutions to environmental protection, land management, labour and infrastructure investment that it meets the needs of sustainable urban development at My Tho city, Tien Giang province.

Keywords: multi – criteria evaluation, people’s life, urban development, impact factors.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 02/11/2020

Ngày duyệt đăng: 10/11/2020

024 3821 0374