Home / Tin tức / BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÓN PHÂN ĐẠM CHO CỎ VOI LAI VA06 TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI VĨNH PHÚC

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU BÓN PHÂN ĐẠM CHO CỎ VOI LAI VA06 TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI VĨNH PHÚC

Nguyễn Như Hà1, Lê Thị Bích Đào1

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: bón phân, phân đạm, cỏ voi, Pennisetum purpureum, đất xám bạc màu, Vĩnh Phúc

 

Study on the application of nitrogenous fertilizer for Pennisetum purpureum on degraded gray soils in Vinh Phuc province

Nguyen Nhu Ha, Le Thi Bich Dao

SUMMARY

The effect of nitrogenous fertilizer on the Pennisetum purpureum was conducted by fiel trials on degraded gray soils in Vinh Phuc province. Research results showed that applying 50 kg N/ha/per harvest (or 300 kg N/ha/year) and 15 tons of farm yard manure + 90P2O5 + 170K2O/ha/year increased Pennisetum purpureum yield to 300.045 ton/ha/year, and farmers profit was 109.3% compared to without N fertilizer application. To improve the effect of fertilizer as well as economic efficiency of Pennisetum purpureum production, the optimum level of nitrogenous fertilizer should be 300 kg N and 15 tons of farm yard manure + 90P2O5 + 170K2O/ha/year.

Keywords: Nitrogenous fertilizer, Pennisetum purpureum, degraded gray soils.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần

Ngày nhận bài: 10/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 04/8/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374