Home / Tin tức / BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN (ĐẠM) TRÊN MỘT SỐ GIÁ THỂ KHÁC NHAU CHO CÂY HOA CÚC SAU KHI NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN (ĐẠM) TRÊN MỘT SỐ GIÁ THỂ KHÁC NHAU CHO CÂY HOA CÚC SAU KHI NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

Nguyễn Xuân Hải*

*Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khoá:  ảnh hưởng, phân bón, đạm, giá thể, cây hoa cúc, nhân giống, nuôi cấy mô

 

Summary

Research on nutritional regimes on different substrates for chrysanthemum post in-vitro

Research on nutritional regimes on some substrates for chrysanthemum post in-vitro have a very important role in developing flower production in Vietnam. Results: suitable dosage of chemical fertilizers for chrysanthemum post in-vitro is 20 kg urea, 50kg super phosphate and 20kg kali chloride per hectare. The substrates in order from the best to worst are as follow: soil-humus sol-rice dust husk, sand-rice dust husk and soil.

024 3821 0374