Home / Tin tức / BÀN VỀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒI NÚI VÀ PHƯƠNG THỨC NÔNG – LÂM KẾT HỢP TRÊN ĐẤT DỐC

BÀN VỀ TÍNH BỀN VỮNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒI NÚI VÀ PHƯƠNG THỨC NÔNG – LÂM KẾT HỢP TRÊN ĐẤT DỐC

Nguyễn Tử Siêm (trang 57-64)

Từ khoá:  Quản lý, sử dụng, đất đồi, đất đồi núi, nông lâm kết hợp, đất dốc

 

Summary

Land use sustainability of the uplands in Vietnam

Based on the framework for assessing the land use sustainability developed by the FELMS, a framework was proposed to evaluate the sustainability for land use systems of Vietnam. Three aspects of land use sustainability were discussed with special regard to the environmental and socio-economic factors.

024 3821 0374