Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA TẠI THÁI BÌNH

ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN SẢN XUẤT LÚA TẠI THÁI BÌNH

Vũ Anh Tú1, Lê Mạnh Dũng1, Trần Mậu Tân1, Phạm Thế Tuyển1, Vũ Thị Út2

[1] Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Email: vuanhtu.niapp@gmail.com

2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

 

TÓM TẮT

Trước những biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, nước biển dâng cao, nguồn nước ngọt từ thượng nguồn ngày càng giảm và về muộn, sự xâm nhập mặn ngày càng tiến sâu, khốc liệt và khó lường ở các huyện ven biển đã gây ảnh hưởng rõ nét đến năng suất lúa tại Thái Bình. Trong vụ mùa, trên đất nhiễm mặn ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất cây lúa có sự tương quan nghịch, theo đó, năng suất lúa giảm theo chiều hướng tăng của của độ mặn. Mối tương quan này có thể được mô hình hóa bằng đường hồi quy bậc 3 có mức độ phù hợp cao nhất là 0,648. Trên đất có dấu hiệu xâm nhập mặn và không bị xâm nhập mặn thì không cho thấy mối tương quan giữa độ mặn và năng suất lúa.Trong vụ xuân, trên đất nhiễm mặn, ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất cây lúa vụ xuân cũng có sự tương quan nghịch, theo đó, năng suất lúa giảm theo chiều hướng tăng của độ mặn và được mô hình hóa theo phương trình hồi quy bậc 3 có mức độ phù hợp cao là 0,568. Khoảng EC dưới 0,85 mS/cm cho giá trị năng suất cao nhất và năng suất có xu hướng giảm mạnh khi EC lớn hơn 0,95 mS/cm. Trên đất có dấu hiệu xâm nhập mặn và không bị xâm nhập mặn thì không cho thấy mối tương quan giữa độ mặn và năng suất lúa.

Từ khóa: xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, tỉnh Thái Bình.

 

SUMMARY

Effects of saline intrusion on rice production in Thai Binh province

Vu Anh Tu1, Le Manh Dung1, Tran Mau Tan1, Pham The Tuyen1, Vu Thi Ut2

1National Institute of Agricultural Planning and Projection

2Department of Science and Technology of Thai Binh province

Before increasingly extreme climate changes of rising in sea levels, fresh water sources from upstream were coming late and decreasing continuously, saline intrusion’s progress in coastal districts becomes strong, as well as more intense and unpredictable. All those factors have directly affected rice yield in Thai Binh province. During monsoon rice crop, on saline soils, the effects of salinity on rice yield have an inverse correlation. Accordingly, rice yield decreases with the increasing trend of salinity. This correlation is constructed by using a third order regression with the highest relevance of 0.648. On soils having signs of saline intrusion or no saline intrusion, there are not correlations between salinity and rice yield. On saline soils during Spring rice crop, the effects of salinity on rice yields also have an inverse correlation. It is shown that rice yield declines while having the increasing trend of salinity, and the relationship is constructed by using the third order regression equation with a high relevance of 0.568. The highest rice yields when the EC ranged under 0.86 mS/cm and tends to decline significantly when EC is greater than 0.95 mS/cm. On soils having signs of saline intrusion or no saline instrusion, it is shown that there is not a correlation between salinity and rice yields.

Keywords: saline intrusion, climate changes, Thai Binh province.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 15/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/5/2021

Ngày duyệt đăng: 25/5/2021

024 3821 0374