Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ DUNG DỊCH HỮU CƠ TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CÂY CÀ CHUA TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ DUNG DỊCH HỮU CƠ TỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ CÂY CÀ CHUA TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Đức Hưởng, Hà Văn Tú, Nguyễn Thu Hà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Email: thaohadong218@gmail.com

TÓM TẮT

Vật liệu hữu cơ và dung dịch hữu cơ sử dụng trong thí nghiệm làm từ phụ phẩm hữu cơ trong chăn nuôi gà và trong sinh hoạt có các chỉ tiêu về yếu tố hạn chế (As, Pb, Cd, Hg, E. coli, Salmonella) nằm trong ngưỡng cho phép quy định trong QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. Kết quả thí nghiệm cho thấy, cây cà chua có thời gian cho thu hoạch dài từ 60 – 65 ngày thuộc về các tổ hợp bón nhiều vật liệu hữu cơ và dung dịch hữu cơ. Các công thức có tưới dung dịch hữu cơ luôn có chỉ số SPAD cao hơn so với công thức đối chứng (không tưới) ở cả 3 loại lá và ở 3 thời điểm theo dõi. Khi tăng lượng bón vật liệu hữu cơ và dung dịch hữu cơ có xu hướng làm tăng hàm lượng chất khô, tăng hàm lượng vitamin C trong quả cà chua. Trong điều kiện thực hiện thí nghiệm, mức pha 3 lít/100 lít nước với 30 tấn VLHC đã đem lại lợi nhuận cao nhất (151,38 triệu đồng/ha); VCR đạt 1,05 lần; VCRDDHC đạt 0,51 lần.

Từ khóa: Vật liệu hữu cơ, dung dịch hữu cơ, cà chua, đất phù sa sông Hồng

 

Effects of organic meterial and organic solution to productivity and quality of tomato on the Red River fluvisols

Nguyen Van Thao*, Nguyen Duc Huong, Ha Van Tu, Nguyen Thu Ha

Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY

Organic material and organic solution were used in experiment that have been made from organic by – products in chicken farming and human activities had limited element specifications (As, Pb, Cd, Hg, E. coli, Salmonella), which were within the permitted limits in QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT. The results of the experiment showed that, tomato plants had a long harvest time of 60 – 65 days in the treatments of applying high amounts of organic material and organic solution. The treatment with irrigation of organic solution always having SPAD parameters were higher than the control treatment (not used) at all three types of leaves and at three follow – up times. Increasing the amount of organic material and organic solution has created a tendency to increase dry matter and vitamin C content in tomato. In terms of the experiment, using 3 liters of organic solution per 100 liters and 30 tons of organic material generated the highest profit (151.38 million VND /ha); VCR reached 1.05 times; VCRDDHC reached 0.51 times.

Keywords: Organic material, organic solution, tomatoes, the Red River Fluvisols.

 

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Quang Hà

Email: dongsongsao8@gmail.com

Ngày nhận bài: 13/12/2019

Ngày thông qua phản biện: 07/3/2020

Ngày duyệt đăng: 16/3/2020

024 3821 0374