Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LÊN LIẾP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TRỒNG BƯỞI Ở HẬU GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LÊN LIẾP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TRỒNG BƯỞI Ở HẬU GIANG

Nguyễn Văn Quí1, Lê Văn Dang1, Lê Phước Toàn1, Trần Văn Dũng1, Ngô Ngọc Hưng1

1Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian lên liếp đến sự thay đổi tính chất vật lý đất trồng bưởi Năm Roi. Thời gian thực hiện khảo sát và phân tích mẫu từ tháng 03/2019 đến tháng 08/2019 tại Châu Thành – Hậu Giang. Hai mô hình canh tác bưởi Năm Roi được chọn với hai thời gian lập liếp khác nhau: 20 năm (Đông Thạnh) và 12 năm (Đông Phước). Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian lên liếp có ảnh hưởng đến độ xốp của đất, đấtlên liếp càng lâu (20 năm) đãlàm gia tăng dung trọng của đất. Bên cạnh đó, việc canh tác lâu năm làm giảm chất hữu cơ trong đất, góp phần làm gia tăng nguy cơ nén dẽ của đất và giảm khả năng giữ nước của đất. Đất canh tác lâu năm (20 năm) có xu hướng bị nén dẽ nên cần xới xáo đất khi bón phân vô cơ và hữu cơ nhằm cải thiện độ xốp, để tạo sự thông thoáng cho bộ rễ, tăng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng.

Từ khóa: dung trọng, khả năng giữ nước của đất, nén dẽ đất, tuổi của đất liếp.

 

The effects of raised – bed age on physical variability of soils cultivated with pomelo in Chau Thanh district, Hau Giang province

Nguyen Van Qui1, Le Van Dang1, Le Phuoc Toan1, Tran Van Dung1, Ngo Ngoc Hung1

1 Can Tho University

SUMMARY

The study aimed to evaluate the effects of raised – bed age on physical variability of soils cultivated with Nam Roi pomelo. The survey and soil analysis was conducted from March 2019 to August 2019 in Chau Thanh – Hau Giang. Two land utilization types of Năm Roi chosen with two raised – bed ages of 20 years at Dong Thanh, and 12 years at Dong Phuoc. The results show that the raised – bed duration affected soil porosity, old raised – bed increased soil bulk density. Moreover, as a result of a decrease in soil organic matter content, soil compaction tended to increase and soil water holding capacity tended to decrease. It is necessary to turn over the soil when fertilizing to improve soil porosity, and create an aeration for better root growth, thereby increasing nutrient uptake of the trees.

 

Keywords: bulk density, soil water holding capacity, soil compaction, raised bed age.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Văn Khoa

Email: lvkhoa@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374