Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÂY RAU CẢI BẮP TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT TẠI XÃ THẠCH SƠN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÂY RAU CẢI BẮP TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT TẠI XÃ THẠCH SƠN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

Nguyễn Xuân Hải1, Lê Anh Tuấn2, Đặng Quốc Huy3

1 Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Email: nguyenxuanhai@hus.edu.vn

2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3 Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

TÓM TẮT

Than sinh học (TSH) là sản phẩm của quá trình phân hủy nhiệt chất hữu cơ ở nhiệt độ cao trong điều kiện yếm khí. Bổ sung than sinh học vào đất có thể làm thay đổi đặc tính lý hóa của đất, tăng lượng chất dinh dưỡng trong đất, cải thiện khả năng giữ nước và tăng sản lượng của cây trồng do làm giảm sự rửa trôi của các chất dinh dưỡng của đất. Điều này đã được chứng minh qua các kết quả nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng của than sinh học kết hợp với phân chuồng và phân khoáng bón cho cây cải bắp trên vùng đất cát tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Với kết quả nghiên cứu này đã cho thấy các công thức bón kết hợp với TSH làm rút ngắn thời gian sinh trưởng từ khi gieo đến khi thu hoạch từ 121 xuống 118 ngày, trong đó giai đoạn từ khi trồng đến khi thu hoạch biến động từ 82 – 90 ngày. Các công thức bón kết hợp TSH cải bắp có độ chặt cao hơn so với công thức không bón TSH 0,07 và 0,04 g/cm3 ; năng suất cây rau ăn lá tăng từ 6,7 – 11,2% so với đối chứng và năng suất của công thức CT1 (không bón than sinh học).

Từ khóa: Than sinh học, đất cát, rau cải bắp.

 

Effect of biochar on the growth of cabbage on sandy soil areas in Thach Son, Thach Ha, Ha Tinh

Nguyen Xuan Hai1, Le Anh Tuan2, Dang Quoc Huy3

1 Department of Environmental Impact Assessment, Vietnam Environment Administration, MONRE

2 Faculty of Environmental Sciences, VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi

3 Institute of environmental Technology, Vietnam academy of Science and Technology

 

SUMMARY

Biochar is a product from the pyrolysis of organic compounds at high temperature in anaerobic environment. Adding biochar to soils may change its physical and chemical properties, increase soil nutrients and water retention, and improve production of crops due to a resulted reduction of nutrient erosion in soils. This fact is demonstrated by research results from experiments testing the effect of biochar combined with manure and mineral fertilizer on cabbage growth in sandy soil areas in Thach Son commune, Thach Ha district, Ha Tinh province. These research results show that the method where TSH is combined reduces growing duration (from seeding to harvesting) by 3 days, accordingly, the process from planting to harvesting takes about 82 – 90 days. Methods where TSH for cabbage is combined have higher condensation than ones without TSH at the differences of 0.07 and 0.04 g/cm3 ; the productivity of vegetable plants increases from 6.7 – 11.2% in comparison with control group and the productivity of the method CT1 (without adding biochar).

Keywords: Biochar, sandy soil, cabbage.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 3/4/2019

Ngày thông qua phản biện: 18/3/2020

Ngày duyệt đăng: 19/3/2020

 

024 3821 0374