Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI BƯỞI NĂM ROI TRỒNG Ở HẬU GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI BƯỞI NĂM ROI TRỒNG Ở HẬU GIANG

Lê Văn Dang1, Nguyễn Minh Hoàng2, Lê Phước Toàn1, Ngô Ngọc Hưng1

1 Đại học Cần Thơ

2Đại học An Giang

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu: đánh giá ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất và chất lượng trái bưởi Năm Roi trồng ở 03 xã (Phú Hữu, Đông Phước và Đông Thạnh), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020. Đối tượng nghiên cứu là cây bưởi Năm Roi có độ tuổi 4 năm và đã cho trái được 01 năm. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức gồm 6 cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đất ở các điểm thí nghiệm chua nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở mức thấp đến trung bình. Phun phân bón lá có thành phần N, P2O5, K2O kết hợp với trung và vi lượng (PBL1 và PBL3) giúp gia tăng khối lượng và năng suất trái so với đối chứng. Chất lượng trái (độ Brix và lượng nước trong trái) được nâng cao rõ rệt khi cây bưởi Năm Roi được phun phân bón lá. Cần bón vôi và phân hữu cơ nhằm nâng cao pH đất và hàm lượng chất hữu cơ trong đất.

Từ khóa: bưởi Năm Roi, chất lượng trái, năng suất, phân bón lá.

 

Effect of foliar nutrient sprays on yield and fruit quality of Nam Roi Pomelo cultivated in Hau Giang

Le Van Dang1, Nguyen Minh Hoang2, Le Phuoc Toan1, Ngo Ngoc Hung1

1Can Tho University

2An Giang University

SUMMARY

This study is aimed to: evaluate effect of foliar nutrient sprays on yield and fruit quality Nam Roi pomelo cultivated at Chau Thanh district, Hau Giang province. The study was conducted from June 2019 to February 2020. The plant material of this study included variety of Nam Roi pomelo trees with the age of 4 years and had given fruit for one year. The one – factor experiment was arranged in a randomized complete block design, including four treatments with three replications, each treatment including six plants. Results showed that the soil were slightly acidic, and soil organic matter content was low to medium. Spraying NPK fertilizers combined with macro and micronutrients helped to increase weight and fruit yield compared to the control. Fruit quality (Brix value and amount of water in the fruit) was significantly improved when Nam Roi pomelo was sprayed with foliar fertilizer. It is necessary to add lime to increase soil pH and organic matter content of the soil.

Keywords: fruit yield, Nam Roi pomelo, foliar fertilizer, fruit quality.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thanh Phong

Email: ltphong@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

024 3821 0374