Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ PHÊ TẠI CHƯ SÊ – TỈNH GIA LAI

ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CÀ PHÊ TẠI CHƯ SÊ – TỈNH GIA LAI

Trịnh Đức Công1, Nguyễn Thanh Tùng1, Nguyễn Văn Khôi1, Trần Vũ Thắng1, Phạm Thị Thu Hà1

[1] Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Từ khóa: ảnh hưởng, polyme, polyme thân thiện môi trường, sinh trưởng, phát triển, nămg suất, cây cà phê, Chư Sê, Gia Lai

Effect of environment friendly polymers on the growth, development and yield
of Robusta coffee tree in Chu Se district, Gia Lai province

Trinh Duc Cong,  Nguyen Thanh Tung, Nguyen Van Khoi, Tran Vu Thang, Pham Thi Thu Ha

SUMMARY

Effect of superabsorbent (AMS- 1) and erosion control (PAM) polymers on the growth, development and yield of newly planted Robusta coffee tree and during trading period was studied at Chu Se district, Gia Lai province in 2012. The result showed that AMS -1 and PAM have had positive impact on the growth and development of Robusta coffee tree. The fruiting ratio at the end of rainy season was 43.7 – 50.2%, is comparison with control of 43.6% total yield increases 11.3 -15.7%.

024 3821 0374