Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC TRỒNG NGÔ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ XÓI MÒN TRÊN ĐẤT DỐC TỈNH ĐẮK LẮK

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC TRỒNG NGÔ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ XÓI MÒN TRÊN ĐẤT DỐC TỈNH ĐẮK LẮK

Trình Công Tư1, Trương Văn Bình1, Trình Công Trình1, Phan Quang Trung2

[1] Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên.

2 Viện Nghiên cứu Hạt nhân.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định biện pháp canh tác ngô thích hợp, cải thiện năng suất và giảm xói mòn trên đất dốc. Một thí nghiệm gồm 4 công thức: (N1) ngô trồng thuần, gieo thẳng hàng (đối chứng); (N2) ngô trồng thuần, gieo theo hình nanh sấu; (N3) xen lạc giữa 2 hàng ngô, gieo theo hình nanh sấu; (N4) xen lạc giữa 2 hàng và muồng hoa vàng giữa 8 hàng ngô, gieo theo hình nanh sấu đã được tiến hành trên đất dốc 10o, thuộc huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, trong các năm 2019 và 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trên đất dốc, bố trí cây ngô theo hình nanh sấu giúp cải thiện 7,7% năng suất, tăng hiệu quả kinh tế 3,8 triệu đồng/ha và giảm 9,3% lượng đất xói mòn so với phương thức gieo thẳng hàng; Trồng ngô theo hình nanh sấu kết hợp xen lạc và băng muồng hoa vàng chắn ngang dốc tuy làm giảm năng suất, nhưng cho thu nhập thêm từ sản phẩm lạc nhờ đó đạt được tổng lợi nhuận 33,7 – 48,7 triệu đồng/ha, cao hơn 1,106 – 16,105 triệu đồng/ha so với công thức ngô thuần, ngoài ra còn giảm được lượng đất xói mòn trong mỗi vụ là 1,59 – 3,75 tấn/ha.

Từ khóa: canh tác, đất dốc, ngô, xói mòn.

 

The effect of cultivating measures to maize productivity and soil loss on sloping land in Dak Lak province

Trinh Cong Tu1, Truong Van Binh1, Trinh Cong Trinh1, Phan Quang Trung2

1Central Highland Soil, Fertilizer and Environment Research Center
2Nuclear Research Institute

SUMMARY

This study aims at finding out appropriate cultivating measures of maize that improve crop productivity and protect sloping land from erosion. An experiment with 4 treatments of (N1) maize monoculture, straight rows (control); (N2) maize monoculture, rows in form of crocodile fangs; (N3) intercropping ground nut between 2 maize rows in form of crocodile fangs; (N4) intercropping ground nut between 2 maize rows and crotalaria pallida between 8 maize rows in form of crocodile fangs was conducted on sloping land of 10o in Buon Don district of Dak Lak province during 2019 – 2020. The results showed that on sloping land growing maize with rows in form of crocodile fangs increased productivity by 7.7%, improved economic effectiveness by 3.8 millions VND per hectare and reduced soil loss by 9.3% in comparison with control. Especially, intercropping ground nut between 2 maize rows and crotalaria pallida between 8 maize rows in form of crocodile fangs gave a benefit of 33.3 – 48.7 million VND, corresponding 1.106 – 16.105 million VND higher than monoculture. In addition, this treatment reduced soil erosion by 1.59 – 3.75 t.ha– 1.

Keywords: cultivating, erosion, maize, sloping land.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
Email: ngocnongtn@yahoo.com.vn

Ngày nhận bài: 04/01/2021

Ngày thông qua phản biện: 24/02/2021

Ngày duyệt đăng: 26/02/2021

024 3821 0374