Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG N-P-K ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT NÔNG HOÁ Ở ĐẤT PHÚ HỘ, TỈNH VĨNH PHÚ

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG N-P-K ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT NÔNG HOÁ Ở ĐẤT PHÚ HỘ, TỈNH VĨNH PHÚ

Đỗ Ngọc Quỹ, Võ Thị Tố Nga, Vũ Kim Tường (trang 106-115, 118)

Từ khoá: ảnh hưởng, phân khoáng, NPK, năng suất, chất lượng, chè, nông hoá, Phú Hộ, Vĩnh Phú

 

Summary

Effects of mineral fertilizers (N-P-K) on yield, quality of tea and some agrochemistry characteristics of tea soil at Tea Research Station of Phu Ho – Vinh Phu province

Application of balanced NPK fertilizer mixture is essential for increased crop production. The response is 1600-1700 kg of made tea per ha, with an annual dose of 500 kg of sulphate of ammonia + 100 kg of sulphate of potash, and 500 kg of super phosphate + 20 tons of compost at the frequency of 5 year once time, per ha.

024 3821 0374