Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI SILICAT LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA KHANG DÂN 18 TRỒNG TRÊN ĐẤT BẠC MÀU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI SILICAT LỎNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA KHANG DÂN 18 TRỒNG TRÊN ĐẤT BẠC MÀU Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Trường Sơn*, Mai Thị Tân**, Mai Nhữ Thắng**, Mai Thị Kiều Vân**

*Bộ môn Hoá, Trường Đại học Nông nghiệp I

**Bộ Môn Sinh lý Thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá:  ảnh hưởng, natri silicat, natri silicat lỏng, sinh trưởng, phát triển, năng suất, lúa, Khang Dân, đất bạc màu

 

Summary

The effect of liquid sodium silicate (liquid glass) on growth, development, yield of rice of variety Khang Dan 18 (R18) grown on eutric fluvisols in north Vietnam

Results: applicating liquid sodium silicate as fertilizer had affected to decreased growth in height and angle between leaf and stem of R18 variety, but increased ability of tillerage, ratio of effective branch, index of leaf area, volume of dry atter and number of rice flower/unit of land, number of filled seeds/rice flowers, ratio of filled seed and weight of 1000 seeds. It effected to increase potential and net yield, 7.3-22.8% of yield of rice. Optimal formula is to apply liquid sodium silicate is dose of 75kg/ha

024 3821 0374