Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH VÀ URÊ TRONG PHÂN HUỶ RƠM RẠ ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM4900

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM VI SINH VÀ URÊ TRONG PHÂN HUỶ RƠM RẠ ĐẾN NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA OM4900

Mai Vũ Duy1, Nguyễn Bảo Vệ1, Nguyễn Thành Tài2, Nguyễn Thành Hối1, Lê Vĩnh Thúc1

[1]Đại học Cần Thơ.
2Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.
mvduy@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra loại chế phẩm vi sinh và urê trong phân hủy rơm rạ đến năng suất giống lúa OM4900 được trồng trên đất phù sa 3 vụ/năm. Thí nghiệm thừa số 2 nhân tố trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần lặp lại; nhân tố 1 là urê: (1) không bổ sung urê, (2) có bổ sung 2,5 kg urê/1.000 m2. Nhân tố 2 là 3 chế phẩm vi sinh: (1) không xử lí vi sinh, (2) xử lí chế phẩm Trichomix – DT, (3) xử lí chế phẩm TricôĐHCT – Lúa von, (4) xử lí chế phẩm Dascela. Kết quả cho thấy, vùi rơm có xử lí Dascela có hiệu quả gia tăng số hạt/bông (86 hạt/bông), hàm lượng NH4+ trong đất, mật số vi khuẩn Cellulomonas flavigena và năng suất thực tế tăng 12,2% so với đối chứng. Bổ sung urê gia tăng mật số vi khuẩn vi khuẩn Cellulomonas flavigena, giảm tỷ lệ (%) khối lượng rơm rạ còn lại. Sử dụng urê kết hợp với xử lý chế phẩm vi sinh Dascela có hiệu quả gia tăng số hạt/bông.

Từ khóa: urê, chế phẩm Trichomix – DT, chế phẩm TricôĐHCT – Lúa von, chế phẩm Dascela, đất phù sa.

 

Effects of microbial products and urea in decomposing rice straw
on the growth and yield of OM4900 rice variety

Mai Vu Duy1, Nguyen Bao Ve1, Nguyen Thanh Tai2, Nguyen Thanh Hoi1, Le Vinh Thuc1

1Can Tho University
2Department of Science and Technology of Dong Thap Province

SUMMARY

The field experiment was conducted to studysome microbial products and urea effects in decomposing rice straw on the yield of OM4900 rice variety grown in alluvial soils in three rice cropping system. The experiment was carried out in factorial design with 2 factors in randomized complete block with 3 replications. The first factor – treatment of urea – included: (1) untreated, (2) treated with urea (2.5 kg urea/1,000 m2). The second factor – type of microbial products – included (1) untreated, (2) treated with Trichomix – DT, (3) treated with TricôĐHCT – Lua von (4) treated with Dascela. The results showed that incorporation of rice straws treated with Dascela increased the number the grains per panicle (86 grains per panicle), NH4+ in soil, density of Cellulomonas flavigena bacteria and grain yield (12.2% increased compared to the control). The combination of rice straw treated with Dascela and urea increased the number of tillers per m2 and decreased percentage (%) of the remaining rice straw.

Keywords: urea, product Trichomix – DT, product TricôĐHCT – Lua von, product Dascela, alluvial soils.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền
Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 26/8/2020

Ngày thông qua phản biện: 26/02/2021

Ngày duyệt đăng: 02/3/2021

024 3821 0374