Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DIÊM MẠCH ĐỎ TẠI THẠCH THÀNH, THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DIÊM MẠCH ĐỎ TẠI THẠCH THÀNH, THANH HÓA

Nguyễn Ích Tân, Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Tống Thị Loan

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất diêm mạch đỏ. Thí nghiệm bố trí ngoài đồng ruộng theo kiểu Split – plot gồm 12 công thức, nhắc lại 3 lần, 36 ô thí nghiệm. Nhân tố chính là lượng đạm bón với 4 mức đạm bón: N0 (ON), N1 (90N), N2 (120N), N3 (150N). Nhân tố phụ là mật độ trồng: M1 (250.000 cây/ha), M2 (125.000 cây/ha), M3 (83.333 cây/ha). Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra rằng giữa mật độ và lượng đạm bón ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của diêm mạch đỏ. Công thức M1N3 (250.000 cây/ha; 150 kgN/ha) cho năng suất lý thuyết là cao nhất 52,08 tạ/ha và năng suất thực thu cao nhất 23,22 tạ/ha.

Từ khóa: Mật độ, lượng đạm, năng suất, diêm mạch đỏ.

 

Effect of density and Nitrogen fertilizer rate on growth and yield of Red Quinoa in Thach Thanh, Thanh Hoa

Nguyen Ich Tan, Nguyen Thi Ngoc Dinh, Tong Thi Loan

Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY

The field experiment was laid out by split – plot design with three replications, 12 treatments, conducted in 36 plots. The main factor consisted of four fertilizer nitrogen levels as N0 (ON), N1(90N), N2 (120N), N3 (150N); the sub factor consisted of three plant density as M1 (250,000 plants ha-1 ), M2 (125,000 plants ha-1 ), M3 (83,333 plants ha-1 ). The results showed that the interaction influence between density and fertilizer nitrogen effect on yield component and grain yield of Red Quinoa. In treatment M1N3 (250,000 plants ha-1 , 150 kgN ha-1 ) theortical yield reached the highest dry biomass of 5,208 tons ha-1 and the highest grain yield of 2,322 tons-1 .

Keywords: Density, nitrogen rate, yield, Red Quinoa.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk

Ngày nhận bài: 27/3/2019

Ngày thông qua phản biện: 20/2/2020

Ngày duyệt đăng: 16/3/2020

024 3821 0374