Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA HÈ THU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA HÈ THU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Bảo Vệ, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Thành Hối, Phạm Đức Trí, Nguyễn Văn Nhiều Em (trang 76-83)

Từ khoá:  ảnh hưởng, độ phì, đất, canh tác, sinh trưởng, năng suất, lúa, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Summary

Effect of soil fertility and farming practices on rice growth and yield of summer-autumn rice in the Mekong delta

Conducted field experiments were in 4 locations in 1999-2001. Rice yield of all 4 soils were enhanced by native soil N fertility. The effect of rice straw practices on soil properties and grain yield of wet season rice can not be concluded, long-term trials are needed to see the effect taking place. Raw seeding at the rate of 100kg/ha gave rice yield as high as broadcast seeding at the rate of 250kg/ha.

024 3821 0374