Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Văn Bình1* , Hồ Nhật Linh1, Trần Thị Ánh Tuyết1

1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế * Email: nguyenvanbinh@huaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức ảnh hưởng của chính sách dồn điền đổi thửa đến việc hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp từ đó để xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Để đạt được mục tiêu đề ra nghiên cứu đã phỏng vấn ngẫu nhiên 10 cán bộ chuyên môn; 50 hộ của Xã Trung Sơn và Thị trấn Gio Linh thuộc vùng đồng bằng và ven biển. Bài báo tiến hành phân tích các số liệu thứ cấp và sử dụng thang đo Likert để đánh giá mức độ hài lòng của người dân giá tình hình thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa và chuyển đổi đất trồng lúa đến hiệu quả đất nông. Kết quả cho thấy, sau khi dồn điền đổi thửa năng suất lúa và hiệu quả kinh tế đều tăng. Hơn thế nữa, nghiên cứu đã xây dựng được mô hình hồi quy ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Từ khóa: chính sách, dồn điền đổi thửa, hiệu quả, Gio Linh – Quảng Trị.

 

SUMMARY

The effect of land consolidation policy on the efficiency of agricultural land use in Gio Linh district, Quang Tri province

Nguyen Van Binh1, Ho Nhat Linh1, Tran Thi Anh Tuyet1

1Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

This study was carried out to evaluate the impact of the policy of consolidation and exchange of plots on the efficiency of agricultural land use, from which to propose some solutions to improve the efficiency of agricultural land use in Gio Linh district, Quang Tri province. To achieve the research objectives, 10 experts were randomly interviewed; 50 households of Trung Son Commune and Gio Linh Town are in the delta and coastal areas. The article analyzes secondary data and uses Likert scale to assess the level of people’s satisfaction with the implementation of the policy of land consolidation and conversion of rice land to agricultural land efficiency. The results show that, after consolidating and exchanging fields, both rice yield and economic efficiency increase. Moreover, the study has built a regression model of the influence of land consolidation on the efficiency of agricultural land use in Gio Linh district, Quang Tri province.

Keywords: policy, land consolidation, effective, Gio Linh – Quang Tri.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Tấn Lợi

Email: ltloi@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 9/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 09/8/2021

Ngày duyệt đăng: 05/9/2021

024 3821 0374