Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT MẶN TRUNG BÌNH Ở RẠNG ĐÔNG, NAM ĐỊNH

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT MẶN TRUNG BÌNH Ở RẠNG ĐÔNG, NAM ĐỊNH

Thái Phiên, Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Tý (trang 49-56)

Từ khoá:  ảnh hưởng, phân bón, năng suất, lúa, đất mặn, Rạng Đông, Nam Định

 

Summary

Study on fertilization for rice growing on medium coastal salt effected soil in Rang Dong farm, Nam Dinh province

3 years experimented on effects of fertilizer factors to rice yield on medium saline soil. Obtained results: N fertilizer is clearly effective to rice yield in spring rice. The more N fertilizer applied the more rice yield obtained.  For summer rice, effect not clearly. P and K fertilizers are not much effective to rice yield. Efficiency of FYM to rice yield for spring rice more clearly than for summer rice. The high inputs of fertilizers rates can give high rice yield. The interaction between fertilizer factor was studies. To determine the optimum fertilizer rate, the efficiency of fertilizer to rice yield and the interaction between fertilizer factors have been calculated. (For spring rice: ratio of N:P:K is 4:3:2, for summer rice it is 3:2:1).

024 3821 0374