Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN THIẾU HỤT K, S ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN THIẾU HỤT K, S ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LẠC TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Hoàng Thị Thái Hòa1, Đỗ Đình Thục1, Đỗ Thành Nhân1
Trường Đại học Nông Lâm Huế.
TÓM TẮT
Thí nghiệm trong chậu được thực hiện vào vụ xuân năm 2015 trong điều kiện nhà lưới với 2 loại đất ở 2 độ sâu (0 – 20 cm và 20 – 40 cm) của 2 tỉnh Bình Định và Ninh Thuận. Mỗi tỉnh bố trí 12 công thức và 3 công thức dinh dưỡng. Mục đích nghiên cứu nhằm xác định hạn chế về dinh dưỡng kali và lưu huỳnh đối với sinh trưởng của cây lạc trên đất cát biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy không bón kali và lưu huỳnh ảnh hưởng rõ đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây như số lượng, khối lượng nốt sần, sinh khối tươi và khô của lạc. Yếu tố dinh dưỡng hạn chế sinh trưởng, phát triển của cây lạc trên đất cát biển Bình Định là K, tiếp theo là S, ngược lại trên đất cát biển tỉnh Ninh Thuận là S, sau đến K.
Từ khóa: Cây lạc, đất cát biển, kali, lưu huỳnh, Bình Định, Ninh Thuận.

Effect of no K, S application on growth of peanut in coastal sandy soils at net house condition
Hoang Thi Thai Hoa1, Do Dinh Thuc1, Do Thanh Nhan1
1 University of Agriculture and Forestry, Hue University
SUMMARY
Pot experiment was carried out in spring season of 2015 at net house condition in Binh Dinh province with 12 treatments including 2 types of sandy soils from Binh Dinh and Ninh Thuan provinces in two different depths and 3 formulas of nutrient application. Objective of the study is to identify the limiting nutrients (K, S) on growth of peanut in coastal sandy soils. Results indicated that no K, S application impacts on peanut growth such as number and weight of nodules, fresh and dry matter of peanut. Limiting nutrients for peanut on coastal sandy soils in Binh Dinh and Ninh Thuan provinces were K > S and S > K, respectively.
Keywords: Coastal sandy soils, limiting nutrient, peanut, pot experiment.

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần
Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam
Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com
Ngày nhận bài: 21/9/2017
Ngày thông qua phản biện: 30/10/2017
Ngày duyệt đăng: 25/9/2018

024 3821 0374