Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN ĐẠM, LÂN VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI BƯỞI NĂM ROI Ở CHÂU THÀNH, HẬU GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN ĐẠM, LÂN VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT TRÁI BƯỞI NĂM ROI Ở CHÂU THÀNH, HẬU GIANG

Ngô Ngọc Hưng1, Đào Hoài Ân2, Lê Văn Dang1, Lê Phước Toàn1, Lê Ngọc Quỳnh1

1Đại học Cần Thơ

2Đại học An Giang

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bón phân đạm, lân và kali đến thành phần năng suất và năng suất trái bưởi Năm Roi trên đất liếp ở Châu Thành – Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 4 nghiệm thức (NPK, – N, – P, – K) với 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức gồm 6 cây tại 03 xã, gồm: Phú Hữu, Đông Phước và Đông Thạnh, mỗi xã là một điểm thí nghiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020. Cây bưởi Năm Roi có độ tuổi 4 năm và đã cho trái được 1 năm được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón phân đạm, lân và kali đã làm gia tăng đường kính trái, khối lượng trái từ đó đưa đến gia tăng năng suất trái. Phần trăm năng suất bưởi được tạo ra từ phân bón đạm, lân và kali được tính, theo thứ tự, là 69, 21 và 42%. Phần trăm năng suất bưởi được tạo ra từ đạm, lân và kali của đất được tính, theo thứ tự, là 31, 79 và 58%. Cần đánh giá hiệu quả thu hồi đạm, lân và kali từ phân bón để làm cơ sở tính lượng phân bón phù hợp cho bưởi Năm Roi trồng ở Châu Thành, Hậu Giang.

Từ khóa: bưởi Năm Roi, đáp ứng năng suất, Hậu Giang, phân bón NPK.

 

Effect of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium fertilizers on fruit yield of Nam Roi pomelo cultivated in Chau Thanh, Hau Giang

Ngo Ngoc Hung1, Dao Hoai An2, Le Van Dang1, Le Phuoc Toan1, Le Ngoc Quynh1

1Can Tho University

2An Giang University

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on yield component and fruit yield of Nam Roi pomelo cultivated on raised bed at Chau Thanh district, Hau Giang province. The experiment established in a randomized complete block design, four treatments with three replications, each treatment including six plants. The studies were carried out from June 2019 to February 2020 at three locations (Phu Huu, Dong Phuoc and Dong Thanh). Variety of Nam Roi pomelo trees with the age of 4 years and had given fruit for one year. Results showed that under NPK treat ment, pomelo fruit yield was as high as 18,9 t/ha, and the yield response to N, P and K fertilizers was counted as 69, 21 and 42%, repectively. Wherever, the soil contribution of N, P and K to fruit yield were 31, 79 and 58%, respectively. It is necessary to evaluate the recovery efficiency of N, P and K in order to have the reasonable NPK formula for Năm Roi pomelo grown in Chau Thanh, Hau Giang.

Keywords: Nam Roi pomelo, Hau Giang, NPK fertilizers, yield response.

 

Người phản biện:

PGS.TS. Lê Thanh Phong, email: ltphong@ctu.edu.vn

PGS.TS. Trần Văn Dũng, email: tvdung@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/11/2020

Ngày duyệt đăng: 11/11/2020

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374