Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN CHUỒNG VÀ NGUYÊN LIỆU CÀNH LÁ CHÈ ĐỐN HÀNG NĂM ĐẾN TÍNH CHẤT ĐẤT NƯƠNG CHÈ KINH DOANH

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN CHUỒNG VÀ NGUYÊN LIỆU CÀNH LÁ CHÈ ĐỐN HÀNG NĂM ĐẾN TÍNH CHẤT ĐẤT NƯƠNG CHÈ KINH DOANH

Nguyễn Văn Tạo1 và ctv2

1Viện Nghiên cứu Chè

2Tham gia có: Đỗ Ngọc Quỹ, Chu Xuân Ái – Trại Thí nghiệm chè Phú Hộ

Từ khoá:  ảnh hưởng, bón phân, phân chuồng, phân xanh, tính chất đất, chè

 

Summary

Influence on application FYM and annual pruning matters of leaves and stems to soil chemical characteristics of mature tea garden

Results after 6 years experiment on effects pf organic fertilizers to soil chemical characteristics of grow up tea garden: organic manure leads to soil quality tea improvement, increasing moisture. Mineral base N150P75K75 with annual replenish pruning maters dosage 11.3 tons + 500kg powdered lime per ha increased P content, productivity 15.34%/year, decreased pHKCl in soil. Applying organic manure increased organic C content 0.53-0.82% in depth 0-15cm. organic application has movement K content to more depth soil layer.

024 3821 0374