Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA 3 KIỂU LIẾP ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DỨA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA 3 KIỂU LIẾP ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA DỨA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trương Thị Nga, Dương Văn Nhã, Đào Thị Bé Bảy, Nguyễn Đức Thanh Bình (trang 167-173)

Từ khoá: ảnh hưởng, liếp, sinh trưởng, năng suất, dứa, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Summary

Effect of 3 types of raised bed on growth rate and yield of pineapple in the Mekong Delta

There are 3 types of lip. The techniques of making lip leads to the difference of distribution of some chemical criteria like Al, SO42- and Fe3+ which affect on the growth and yield of pineapple.

024 3821 0374