Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CHẤT KỠM HÓM NITRAT HOỎ N-SERVE ĐẾN SỰ CHUYỂN HOÁ NITƠ PHÂN BÓN TRONG HỆ THỐNG “ĐẤT – CÂY TRỒNG” (VỚI THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ BỀN VỮNG 15N)

ẢNH HƯỞNG CHẤT KỠM HÓM NITRAT HOỎ N-SERVE ĐẾN SỰ CHUYỂN HOÁ NITƠ PHÂN BÓN TRONG HỆ THỐNG “ĐẤT – CÂY TRỒNG” (VỚI THÍ NGHIỆM ĐỒNG VỊ BỀN VỮNG 15N)

Trần Khắc Hiệp (trang 106-110)

Từ khoá: Chất kìm hãm, nitrat hoá, N-Serve, chuyển hoá, nitơ, phân, đồng vị bền vững, 15N

 

Summary

Effect of nitrification inhibitor – “N-Serve” on transformation of fertilizer nitrogen in the soils – plants system (with experiments of stable isotope, 15N)

Inhibitor nitrification influenced on balance of fertilizer nitrogen in “soil-plant” system: increase in applied coefficient of fertilizer nitrogen and supplementary assimilation for soil nitrogen. In the experimental conditions the loss of fertilizer nitrogen by leaching NO3 and denitrification decreased without affecting water quality.

024 3821 0374