Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG PHÂN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH (S) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT LẠC TRÊN ĐẤT BẠC MÀU VÀ PHÙ SA CỔ

ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG PHÂN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH (S) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT LẠC TRÊN ĐẤT BẠC MÀU VÀ PHÙ SA CỔ

Nguyễn Thị Dần (trang 104-113)

Từ khoá:  ảnh hưởng, phân, lưu huỳnh, S, năng suất, phẩm chất, lạc, đất bạc màu, đất phù sa cổ

 

Summary

Effect of sulphur containing fertilizers on yield and quality of groundnut grown on degraded soil and old alluvial soils

Application of S containing fertilizer forms and S element for peanut on some acid soils, poor in nutrients – degraded soils and ferralsols on old alluvium – has considerably increased peanut yield and quality. Applying of fertilizer forms containing sulphur for peanut has increased protein content and percentage of protein – N comparing with total N in peanut seeds.

024 3821 0374