Số 2 -1992

05/09/2020

Mục lục Số 2/1992 TABLE OF CONTENT 1. Đại hội thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam Information relating the foundation of Vietnam society of soil science, organigram and assigned stoff of it’s central excutive committee Đỗ Đình Thuận (trang 4-6) 2. Chiến lược sử dụng, bảo vệ, bồi dưỡng đất đai và bảo …

Số 1 – 1991

MỤC LỤC SỐ 1/1991 TABLE OF CONTENT 1. Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam. Quyết định 181CT ngày 8/6/1991 The decision of the president of the Council Ministers for founding the Soil Science Society of Vietnam (Trang 1) 2. Báo cáo của Ban vận …

024 3821 0374